Innehåll

Temperatur inomhus

En allt för hög eller låg inomhustemperatur kan vara ett problem för människors hälsa, som din fastighetsägare bör utreda och eventuellt åtgärda. Här guidar vi dig genom regelverken så att du själv kan göra en första bedömning av temperaturen i din bostad.

När blir temperaturen inomhus en olägenhet för människors hälsa?

Att temperaturen är lagom inomhus har betydelse för inomhusklimatet i stort, men frågan är då vad som är lagom enligt de regler och lagar som finns?

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen på Järfälla kommun går bland annat efter en lag som heter Miljöbalken. I denna lag kan man läsa att en ”olägenhet för människors hälsa” är en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt (på ett skadligt sätt), och som inte är ringa (obetydlig) eller helt tillfällig (3 § 9 kap Miljöbalken).

Folkhälsomyndigheten har tagit fram riktvärden som vi kan använda oss av som stöd för att göra en bedömning av när temperaturen i en bostad kan klassas som en sådan olägenhet som beskrivs i miljöbalken. I kommande avsnitt redovisas dessa riktvärden.

 

Riktvärdena för temperatur inomhus gäller för hela vistelsezonen inomhus som definieras som 1 meter från yttervägg, 6 decimeter från innervägg, en decimeter ovan golv till två meter ovan golv. Utanför vistelsezonen har även yttemperaturen på golv, väggar och innertak betydelse för det termiska klimatet.

Kallt i bostaden? Dessa riktvärden gäller!

Om du mäter lufttemperaturen med en vanlig termometer och den visar på mindre än 20 grader kan det vara så att Folkhälsomyndigheten riktvärde för temperatur inomhus inte uppnås. Denna mätning kan då behöva följas upp med en mer definitiv mätmetod, som visar på den operativa temperaturen. Operativ temperatur speglar hur kroppen upplever temperaturen. Kalla ytor stjäl nämligen värme från kroppen, vilket kan göra så att temperaturen upplevs som kall, även om lufttemperaturen är bra. Den operativa temperaturen mäts med en glob- eller kubtermometer som alltså tar hänsyn till både temperaturen i luften och den på omgivande ytor såsom fönster, golv och väggar.

Varmt inomhus? Dessa riktvärden gäller!

Liksom för kalla temperaturer så är det främst den operativa temperaturen som gäller för avgörande om vad som är för varmt i en bostad (läs med om detta i avsnittet ”Kallt i bostaden? Dessa riktvärden gäller!”). I nedanstående tabell visas Folkhälsomyndighetens riktvärden för varma temperaturer i bostad.

Riktvärden temperatur inomhus

  • Operativ temperatur, varaktig: 24°C (kall årstid), 26°C (sommar)
  • Operativ temperatur, kortvarig: 26°C (kall årstid), 28°C (sommar)

Andra riktvärden för känsliga grupper

Vissa människor har behov av en varmare temperatur inomhus. Det kan vara äldre, personer med funktionsnedsättning och personer som har en låg ämnesomsättning. För dessa personer gäller att temperaturen bör vara 2 grader högre. Den operativa temperaturen (se i avsnittet ”Kallt i bostaden? Dessa riktvärden gäller!”) bör alltså inte underskrida 20 grader i en bostad där en känslig person bor. Vi på miljö- och hälsoskyddsavdelningen kan besluta om vem som tillhör en så kallad känslig grupp.

Vem ansvarar för utredning av temperatur i bostad?

Miljöbalken, som är den lag miljö- och hälsoskyddsavdelningen utgår ifrån när det kommer till inomhustemperaturer, säger att det är den som bedriver en verksamhet som ska utföra de skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa (3 § 2 kap Miljöbalken). När det kommer till inomhusmiljö är det fastighetsägaren som räknas som verksamhetsutövare, och som alltså enligt Miljöbalken ska utreda och eventuellt ordna med åtgärder om någon som bor i fastigheten menar på att det är för kallt eller varmt i bostaden.

Hör därför av dig till din fastighetsägare i första hand om du upplever problem med temperaturen i din bostad! Bor du i villa är det dock du själv som är ansvarig för utredning och åtgärd om du upplever att det är för kallt eller varmt i din bostad.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp