Innehåll

Berg­värme

Värmepumpar som tar upp värme från mark eller vatten måste anmälas till kommunen. Här finns anvisningar för att anmäla bergvärme, som är vanligast. Anvisningarna gäller för små anläggningar, i första hand för enbostadshus.

Tunnelbanan kan innebära förlängd handläggningstid

Tunnelbanans utbyggnad, sträckan Akalla - Barkarby station, kan påverka befintliga och nya berg­värme­anläggningar i områden nära tunnelbanesträckan. Påverkan beror på en förväntad grund­vatten­sänkning som i sin tur bidrar till en försämrad värme­utvinning från anläggningen.

Anmälningar om nya berg­värme­anläggningar inom ­området förväntas ha en längre hand­läggnings­tid än andra då vi måste skicka en remiss till SLL. För mer information om vad detta innebär för dig som bor inom influens­området och planerar att ansöka om en berg­värme­anläggning kontakta Järfälla kommuns service­center.

Kontakta servicecenter

Områden som kan påverkas Pdf, 798.5 kB.

Vilken anläggning passar dig?

Värmepumpar som använder kollektor för att utvinna värme ur mark (ytjordvärme), ytvatten, berg (bergvärme) eller grundvatten måste anmälas i förväg. Vanligast är bergvärme. Värmepumpar som utvinner värme ur luften (luftvärme­pumpar) kräver inte anmälan.

Innan du installerar värme­pump bör du ta reda på mer om vilken typ av anläggning som passar dig och ditt hus. Om du behöver hjälp kan du kontakta Energi­råd­givningen som ger kostnadsfri och oberoende information.

Kontakta Energirådgivningen

Sök installatörer hos svenska kyl- och värmepumpföreningen

Information om berg­värme­pumpar - vad gäller?

Borrhålet för bergvärme kallas energibrunn. Innan man borrar en energibrunn måste man göra en skriftlig anmälan till den kommunala miljömyndigheten, som i Järfälla är miljö- och bygg­lovs­nämnden. Du kan också använda e-tjänsten Anmälan om installation av bergvärmepump.  

Samlad information om att installera bergvärmepump Pdf, 172.5 kB.

Faktablad 23 - installation av värmepump Pdf, 195.7 kB.

Övrig information

Svenska värmepump­föreningen

Sveriges geologiska undersökning

Naturvårdsverket

Varför ska bergvärmeanläggningen anmälas?

Installation av bergvärmeanläggningar (och andra värmepumpsanläggningar för utvinning av värme ut mark, ytvatten eller grundvatten) är en miljöfarlig verksamhet, och ska därför anmälas till miljö- och bygglovsnämnden innan inrättandet enligt 17 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Bergvärmeanläggningar innehåller bland annat köldmedium som påverkar atmosfären om de kommer ut ur anläggningen. Påverkan sker dels i ozonskiktet där köldmediet reagerar med ozonet och gör så att ozonlagret förtunnas. Köldmedier bidrar även till växthuseffekten. Det är därför viktigt att borraren och installatören har rätt kunskap så att risken för läckage minimeras.

Utöver att bergvärmeanläggningar innehåller miljöfarliga ämnen så kan själva borrningen också medföra miljö- och hälsorisk. Detta om man ämnar borra i närheten eller på ett förorenat område. Bergvärmeborrning kan bidra till sprickbildning i mark och berg som gör att föroreningar som finns i marken kan spridas än mer. Föroreningarna kan ledas ut i grundvattnet genom de nya sprickorna, vilket gör att spridningen blir än mer allvarlig.

Miljö- och bygglovsnämnden ser därför även över om vi har någon information om föroreningar som riskerar att spridas vid bergvärmeborrning finns i området. Om det finns information som bekräftar eller ger skäl att misstänka förorening i området där borrning planeras kan miljö- och bygglovsnämnden fatta beslut om extra försiktighetsåtgärder vid borrning. I särskilda fall kan borrning förbjudas.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp