Innehåll

Ersättning till externa utförare med barn och
elever folkbokförda i Järfälla kommun

IKE — Interkommunala ersättningar

Gäller för andra kommuner, fristående skolor, förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb med barn/elever folkbokförda i Järfälla kommun. Klicka på länken nedan för information om årets bidragsbelopp. 

Bidragsbelopp år 2024, Järfälla kommun Pdf, 4 MB.

Bidragsbelopp år 2023, Järfälla kommun Pdf, 3.8 MB.

Bidragsbelopp år 2022, Järfälla kommun Pdf, 1.3 MB.

Bidragsbelopp år 2021, Järfälla kommun Pdf, 373.6 kB.

Bidragsbelopp år 2020, Järfälla kommun Pdf, 2.9 MB.

Registering skolbarn

Registrering av interkommunal skolgång, fritidshems- och fritidsklubbsplacering

För att få ersättning måste elevens skolgång rapporteras till oss via e-post: FoG.IKE@jarfalla.se
Eleven registreras då i Järfällas elevregister Edlevo. Observera att skolan/skolkommunen är skyldig att så fort som möjligt anmäla nya elever och avanmäla elever som slutat.

Ersättning för fritidshems- och fritidsklubbsplacering

För att få ersättning för en Järfälla-elev på fritidshem eller fritidsklubb måste en särskild ansökan göras till Järfälla kommun.

Blankett för ansökan om skolbarnomsorg i annan kommun hittar du här

Avgifter och regler för interkommunal fritidshems- och fritidsklubbsplacering

Avgift för skolbarnomsorg betalas till Järfälla kommun. Uppsägning av fritidsplats görs till skolan/skolkommunen och till Järfälla kommun (via e-tjänst).

Registering förskolebarn

Registrering av interkommunal barnomsorgsplacering (förskola, pedagogisk omsorg)

För att få ersättning för ett Järfälla-barn på förskola eller pedagogisk omsorg i en annan kommun måste en särskild ansökan göras till Järfälla kommun.

Blankett för ansökan om barnomsorg i annan kommun hittar du här

Verksamheten är skyldig att så fort som möjligt anmäla nya barn och avanmäla barn som slutat vid verksamheten.

Avgifter och regler för interkommunal placering på förskola/pedagogisk omsorg

Avgift för barnomsorg betalas till Järfälla kommun. Uppsägning av plats görs till förskolan/pedagogiska omsorgen och till Järfälla kommun (via e-tjänst).
Barn till föräldraledig/arbetssökande vårdnadshavare har rätt till plats i förskola eller pedagogisk omsorg i max 30 timmar per vecka.

Utbetalning av peng och återkrav

Skolbarn

Registrering av elever ska ske innan den 15:e varje månad för att peng ska betalas ut för eleven innevarande månad. För elever som registreras efter den 15:e sker utbetalning av peng månaden efteråt.
Utbetalning av peng till skola, fritidshem och fritidsklubb betalas ut för hel månad. Utbetalningen sker månadsvis för innevarande månad.

Höstterminens början

För juli och augusti utbetalas en preliminär peng för elever inskrivna för kommande läsår. Justering av detta görs i september och ersättning betalas till den skola där eleven är inskriven den 31 augusti.

Förskolebarn

Peng till förskola/pedagogisk omsorg betalas ut månadsvis och enligt principen dag för dag. Verksamheten får betalt för antal dagar innevarande månad som barnet är placerat där. Registering av barn ska ske innan den 15:e varje månad för att peng ska betalas ut för barnet innevarande månad. För barn som registreras efter den 15:e sker utbetalning av peng månaden efter.

Slutlig peng

En slutlig peng görs alltid en månad efter registreringar är gjorda för innevarande månad. Undantag är juli och augusti månad vars slutliga peng betalas ut i september. En årskorrigering görs för hela året i december vars slutgiltiga peng betalas ut vid årsskiftet december/januari.

Om utbetalning har gjorts för elev eller barn som inte går på skolan/förskolan eller inte längre är folkbokförd i Järfälla kommun kommer peng för denna elev/barn att återkrävas.

Datum att hålla reda på

Skolans läsår

1 juli till den 30 juni, (elever flyttas upp en årskurs i juli).

Övergång från förskola till förskoleklass

Barnomsorgsplacering avslutas automatiskt den 31 juli när barnet börjar förskoleklass. 

Fritidshems- och fritidsklubbsplaceringar

Järfälla räknar läsåret för fritidshem/fritidsklubb från den 1 augusti till 31 juli.
Juli månad tillhör vårterminen. Augusti månad tillhör höstterminen.
Fritidshemsplacering avslutas automatiskt den 31 juli det år barnet slutar årskurs 3.
Fritidsklubbsplacering avslutas automatiskt den 31 juli det år barnet slutar årskurs 6.

Utbetalningsunderlag

Visa ersättningar

Utbetalningsunderlag finns för granskning i webmodulen Visa ersättningar från och med den 15:e varje månad. För inloggning krävs BankID och att en person från enheten har fått behörighet.

Klicka här för att komma till Visa ersättningar

Viktig information om ersättningsunderlaget:

 

 

Inloggning är inte möjligt när vår leverantör, Tieto har servicefönster. Vänligen testa inloggning senare.

 

 

Underlag är endast tillgänglig till maj 2022 bakåt i tiden. Skulle du behöva tillgång till tidigare underlag var vänlig och kontakta oss på visaersattning@jarfalla.se.


 

Saknar du inloggning till Visa ersättningar?

För att få inloggning till Visa ersättningar, fyll i uppgifter på den/de personer som ska ha behörighet att gå in i Visa ersättningar. Vi behöver veta vilken enhet det gäller, namn och personnummer samt kontaktuppgifter
(e-post och telefon). Dessa personer kommer sedan att kunna logga in med BankID och ta del av utbetalningarna från Järfälla kommun.

Vänligen skicka uppgifterna till oss via e-post: visaersattning@jarfalla.se

Så här gör du


Lathund Visa ersättningar Pdf, 498.9 kB.


Har du ytterligare frågor angående webmodulen, vänligen kontakta: visaersattning@jarfalla.se

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp