Innehåll

Köld­media

Syntetiska köld­medier är miljöfarliga fluorerade växthus­gaser som kan finnas i din kyl, frys och luft­konditionerings- eller värme­pumps­anläggning för att transportera värme eller kyla.

Då köldmedia har en be­tydande klimat­påverkan om de släpps ut till luften måste du som äger eller bedriver en yrkesmässig verksamhet och har en köldmedie­anläggning följa särskilda regler för att förhindra utsläpp.

Kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringar kan innehålla köldmedia som tunnar ut ozonskiktet och bidrar till växthuseffekten. Det är därför viktigt att du ser över din anläggning så att köldmediet inte läcker ut i luften.

Regler för att förhindra utsläpp

När köldmedier släpps ut eller läcker ut i atmosfären bidrar de till växthuseffekten. Du som operatör (ansvarig verksamhetsutövare) av en köldmedieanläggning är därför skyldig att följa särskilda regler för att förhindra utsläpp från din anläggning. Ditt ansvar som verksamhetsutövare är att:

 • Se till att din köldmedieanläggning blir kontrollerad inom fastställda kontrollintervall av en certifierad kylentrepenör.
 • Årligen rapportera till tillsynsmyndigheten (miljö- och bygglovsnämnden) om du under någon del av kalenderåret har utrustning som omfattas av krav på läckagekontroll till en sammanlagd mängd om minst 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e). Senast den 31 mars ska årsrapporten för föregående år ha kommit in till miljö- och bygglovsnämnden. Årsrapporten ska skrivas under eller förses med elektronisk underskrift.
 • Se till att utrustning som skrotas tas omhand på rätt sätt under kontrollerade former och att det redovisas i ett skrotningsintyg som skickas in till miljö- och bygglovsnämnden.
 • Underrätta miljö- och bygglovsnämnden innan du installerar eller konverterar utrustning på 14 ton CO2e eller mer.

Årsrapport

Innehåller din köldmedieanläggning sammanlagt 14 ton CO2e eller mer under någon del av året, och varje aggregat innehåller minst 5 ton CO2e (10 ton CO2e för hermetiskt slutna värmepumpar, se tabell 2 nedan), ska du skicka in en årsrapport.

Årsrapporten ska skickas in till miljö- och bygglovsnämnden senast den 31 mars årligen.

Årsrapportens innehåll

Årsrapporten ska innehålla följande uppgifter:

 1. operatörens namn, organisationsnummer, post- och faktureringsadress
 2. fastighetsbeteckning och belägenhetsadress där utrustningen finns om utrustningen är stationär
 3. förteckning över utrustning
 4. kontaktuppgifter
 5. datum för och resultat av läcksökning och uppföljande kontroller vid ingrepp av utrustningen
 6. namn, kontaktuppgifter och certifikat på den som utfört kontrollerna
 7. certifierad kylentrepenör (på Incert kan du se om din kylentrepenör är certifierad)
 8. total mängd och typ av köldmedier i utrustningen
 9. mängd och typ av köldmedier som har installerats och om installerad mängd kommer från återanvändning eller regenerering så ange materialåteranvändnings- eller regenereringsanläggningens namn och adress samt, i förekommande fall certifieringsnummer
 10. mängd köldmedier som har fyllts på vid service och underhåll
 11. omhändertagen mängd köldmedier för återvinning och bortskaffning
 12. om utrustning har skrotats, ange vilken utrustning det gäller och vilka åtgärder som vidtagits för återvinning och bortskaffande av köldmediet
 13. vem som installerat, utfört service, underhållit, reparerat eller skrotat utrustning samt, i förekommande fall, certifieringsnumret.

Skrotningsintyg

När du ska skrota en anläggning eller utrustning måste du anlita en certifierad tekniker. Det är du som operatör som ansvarar för att köldmedierna har tagits omhand på ett kontrollerat sätt. Skrotningsintyget ska godkännas och undertecknas av dig och skickas in till miljö- och bygglovsnämnden. Redovisa skrotningen senast i årsrapporten. Det går också bra att skicka in skrotningsintyget direkt om hela anläggningen skrotas.

Läckagekontroll

Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras bestäms av mängden ton CO2e aggregatet innehåller.
Om anläggningen har ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollerna med det dubbla. Se tabell 1 för vilka kontrollintervall som gäller för olika fyllnadsmängder.

Tabell 1. Kontrollintervall för läcksökning

Upp till 5 tonMängd CO2e*

Kontrollintervall utan läckvarningssystem

Kontrollintervall med läckvarningssystem

Upp till 5 ton

Ingen obligatorisk kontroll

Ingen obligatorisk kontroll

Från 5 ton upp till 50 ton

Minst en gång om året

Minst en gång vartannat år

Från 50 ton upp till 500 ton

Minst en gång var 6:e månad

Minst en gång var 12:e månad

Från 500 ton och mer

Minst en gång var 3:e månad

Minst en gång var 6:e månad

*Koldioxidekvivalenter

Särskilda regler för värmepumpsanläggningar

Värmepumpar kan antigen vara hermetiskt slutna eller icke-hermetiskt slutna. Se Tabell 2. för vilka intervall och krav som gäller för olika typer av värmepumpsanläggningar.

Tabell 2. Krav för olika typer av värmepumpsanläggningar

Typ av utrustning

Mängd köldmedium per aggregat (ton CO2e*)

Krav på läckagekontroll

Årsrapportskyldig

Hermetisk

5 - 9,9

Nej

Nej

Hermetisk

10 - 13,99

Ja

Nej, om det är enstaka aggregat på 10 ton CO2e eller mer, eller andra aggregat än hermetskt slutna och som innehåller minst 5 ton CO2e så att den totala mängde köldmedia blir 14 ton CO2e eller mer

Hermetisk

> 14

Ja

Ja

Icke- hermetisk

5 - 13,99

Ja

Nej, om det finns ett eller två aggregat på max 5 ton CO2e vardera så att den sammanlagda mängden underskrider 14 ton CO2e.

Ja, om det dessutom finns övriga aggregat som innehåller 5 ton CO2e eller mer och hela anläggningen sammanlagt har 14 ton CO2e eller mer.

Icke-hermetisk

> 14

Ja

Ja

*Koldioxidekvivalent

Vad gäller vid ägarbyte?

Ett ägarbyte ska alltid anmälas skriftligen till miljö och bygglovsnämnden genom att en kopia på överlåtelseavtalet och registreringsbevis från Bolagsverket skickas in per e-post till miljo.och.bygglovsnamnden@ jarfalla.se.

Ansvaret för att anmälan om ändring sker ligger hos både den tidigare och den nya ägaren.

Den som äger anläggningen vid rapporteringstidpunkten (31 mars varje år) ansvarar för att årsrapporten skickas in.

Vid ett ägarbyte tar alltså den nya ägaren från och med 31 mars försäljningsåret över ansvaret för årsrapporten för föregående år, samt att den ska se till att årsrapporten skickas in i till miljö- och bygglovsnämnden senast 31 mars.

Årsavgift

Tillsynen finansieras främst genom avgifter. Kommunfullmäktige har fastställt en fast avgift för handläggning av årsrapporten, övrig handläggning debiteras med timavgift. Den som är registrerad ägare den 1 januari under försäljningsåret är skyldig att betala årliga avgiften för köldmedieanläggningen samma år.

Om ingen anmälan om ägarbyte kommer in, debiteras den årliga avgiften den tidigare ägaren.

Miljösanktionsavgifter

Om du inte följer lagstiftningen för köldmedieanläggningar kan en miljösanktionsavgift dömas ut:

 • Avgiften ligger på mellan 1 000–5 000 kronor per anläggning och beror på vilken brist det gäller.
 • Om flera brister upptäcks kan avgifterna kombineras och om samma brist upptäcks två år i rad dubbleras avgiften.
 • Avgiften betalas till staten men miljö- och bygglovsnämnden tar ut en extra avgift för handläggningen av ärendet.

Miljösanktionsavgiften riktas alltid till ägaren/- verksamhetsutövaren som är ytterst ansvarig för anläggningen.

Laghänvisning och tips på vägledningsmaterial

Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser

EU-förordning (nr 517/2014) om fluorerade växthusgaser

Naturvårdsverkets vägledning om fluorerade växthusgaser

Vill du veta mer så finns bra information på webbplatsen www.alltomfgas.se. Där finns även ett omräkningsverktyg där du enkelt kan räkna ut CO2e.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp