Innehåll

Kemi­kalier

Kemiska ämnen finns i vår omgivning dygnet runt, alla dagar på året. Kemikalier finns i det mesta som omger oss i vardagen – möbler, kläder, mat, hygienprodukter, elektronik och bilar.

Alla kemikalier är inte skadliga för människor och miljön men vi vet att många är det och att ett stort antal misstänks vara det. Vi vet också att dagens kemikalielagstiftning inte är ett tillräckligt skydd mot skadlig kemikalieexponering. Därför behövs kunskap och försiktighet i hanteringen med kemikalier. Stor okunskap råder också om de effekter som kombinationen av de kemikalier som finns runt omkring oss har – den så kallade cocktaileffekten.

Bra sätt att undvika farliga kemikalier i hushållet och på arbetsplatsen är minska antalet produkter och att köpa miljömärkta produkter.

Miljömärkningar som är bra att titta efter:

Barn prioriteras

Barns biologiska utveckling i kombination med deras beteende gör att de är mer sårbara för kemikalier än vuxna. Barn andas och äter också mer per kilo kroppsvikt än vuxna. Därför är det extra viktigt att vi skyddar barnen mot sådana kemiska ämnen och produkter som kan vara farliga. Minskar vi mängden kemikalier i barns miljö minskas också mängden i de vuxnas miljö.

Bedömning av kemikalier

Kemikalieinspektionen har ett webbaserat verktyg för bedömning av kemikalier PRIO. Du som vill påverka och arbeta förebyggande för att minska risker för människors hälsa och miljö från kemikalier kan söka i PRIO. Det kan också utgöra en kunskapskälla för de som vill lära sig mer om användning och hantering av kemikalier.

Kemikalieutsläpp

Vid en olycka med kemikalier, olja med mera har Räddningstjänsten ansvaret för akuta insatser. Därefter kan det behövas sanering av till exempel förorenade jordmassor eller vattendrag. Kommunen gör en bedömning i vilken utsträckning provtagning och sanering behöver göras.

Vid större kemikalieolyckor informeras alltid allmänheten. Om ett kemikalieutsläpp inträffar är det viktigt att Räddningstjänsten och/eller kommunen omedelbart kontaktas för att effekterna av olyckan snabbt ska kunna begränsas.

Faktablad om lagkrav för kemikalier

Lagring av kemikalier, Säkerhetsdatablad KEMI och Ren bil

Järfälla kommuns kemikalieplan

Kommunfullmäktige antog en reviderad kemikalieplan januari 2020. Syftet med planen är att minska andelen potentiellt skadliga, kemiska ämnen i kommunala verksamheter. Exempel på åtgärder som finns med i planen är en ökning av andelen ekologiska livsmedel och hårdare miljökrav på fastigheter.

Järfälla kommun går längre än gällande EU-lagstiftning i planen. Till exempel genom att fasa ut hormonstörande ämnen som barn är extra känsliga för. Barn och unga är prioriterade i planen.

– Farliga kemiska ämnen i produkter, varor och byggnader riskerar att hamna i miljön, och kan tas upp av växter, djur och människor. Järfälla kommun vill att alla ska kunna vistas i kommunen utan att drabbas av negativa miljörelaterade hälsoeffekter och arbetar därför proaktivt inom området, säger Megha Huber, miljöstrategisk chef.

Järfälla kommuns kemikalieplan 2016–2024 Pdf, 5.2 MB.

Övrigt

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp