Innehåll

Invasiva arter

Invasiva främmande arter är ett problem som påverkar biologisk mångfald, hälsa och orsakar kostnader både för enskilda och för samhället.

Invasiva främmande arter är växter, djur, svampar och mikroorganismer som avsiktligt eller oavsiktligt flyttats till en ny miljö och som där sprider sig snabbt och orsakar skador på naturen. Det kan vara växter som tränger ut andra växter eller är giftiga, djur som äter upp eller konkurrerar ut andra djurarter eller djur som sprider sjukdomar.

Hos Naturvårdsverket hittar du samlad information om invasiva främmande arter, hur du kan rapportera in fynd och förslag på vad du kan göra för att minska spridning av dessa arter.

Till Naturvårdsverkets sida om invasiva främmande arter

Hur arbetar Järfälla kommun med dessa arter?

I Järfälla finns förekomster av de EU-listade växtarterna jätteloka och jättebalsamin. Även arter som parkslide, jätteslide, vresros, blomsterlupin och signalkräfta förekommer.

Kommunen arbetar sedan många år med bekämpning av jättelokan på kommunal mark. Under 2019 påbörjades även bekämpning av jättebalsamin och parkslide.

Vet du en plats där invasiva arter förekommer?

En viktig faktor för att lyckas med bekämpningen av invasiva främmande arter är att ha så bra kännedom som möjligt om samtliga platser där arterna förekommer. Meddela gärna om du ser eller känner till fyndplatser för dessa arter, så bidrar du till att minska spridningen.

Så här hanterar du invasiva arter

Invasiva växter kan lämnas i särskild behållare på Görvälns återvinningscentral.

Läs på SÖRAB:s hemsida hur du hanterar invasiva arter

Vanligaste problematiska arten på tomtmark i Järfälla är parkslide. Om du vill bekämpa den finns flera olika metoder och tips.

Mer om Parkslide

Generell information om parkslide från Naturvårdsverket

Om utrotningsmetoder av invasiva arter, från Naturvårdsverket

Informationsblad om parkslide från Naturvårdsverket

Bekämpningsguide för parkslide från det ideella forumet rensa.nu

Nationell parkslideundersökning 2022

Skadliga arter på privat mark

Du som markägare ansvarar för att bekämpa invasiva främmande arter på din egen mark eller i eget vatten. Kommunen ansvarar för åtgärder på den mark och det vatten som kommunen äger.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp