Innehåll

Åtgärder mot kränkande behandling

Av såväl skollag som läroplaner framgår principen om alla människors lika värde. Det finns flera vägar för dig som förälder och elev att anmäla kränkande behandling i skolan.

Vad är kränkande behandling?

Kränkande behandling används som ett samlings­begrepp när någon eller några utsätts för kränkning, till exempel på grund av sexuell läggning, kön, etnisk bak­grund, religion, funktions­nedsättning eller social tillhörighet.

 • Alla förskolor och skolor är skyldiga att arbeta aktivt för att förebygga och motverka alla former av kränkning.
 • All personal ska ha sådana kunskaper att kränkningar upptäcks tidigt och att personalen kan agera på ett lämpligt sätt.
 • Alla förskolor och skolor ska ha en lika­behandlings­plan/plan mot kränkande behandling. Av planen ska bland annat för­skolan/skolans rutiner vid olika händelser framgå.
 • Planen ska vara väl känd och omfattas av alla på skolan såväl elever som vuxna och även föräldrar till icke myndiga elever.
 • Varje kränkande behandling ska resultera i en reaktion från de vuxna. Anmälnings­skyldighet finns.

Hur kan jag som anmäla kränkande beteende?

 • Vill du berätta om eller diskutera kränkningar och diskriminering ska du i första hand prata med personalen på förskolan eller skolan.
 • Om du av någon anledning inte vill eller kan vända dig till direkt till personalen kan du istället vända dig till rektorn eller förskolechefen. 
 • Är du elev och känner att du inte vill eller kan berätta för någon vuxen i skolan om kränkningar du utsatts för, går det bra att ringa till barn- och elevkonsulenten 08‑580 285 61 och rapportera vad som hänt. Barn- och elev­konsulenten kontaktar då skolan åt dig och kan också ge dig vägledning i vart du mer kan vända dig för att få hjälp.

På kommunala för- och grundskolor är det kommunen som är huvudman. Hit vänder du dig om det gäller större frågor som rektorn eller förskolechefen inte kan svara på eller gå vidare med ditt ärende efter att ha vidtalat rektor eller förskolechef.

Så här arbetar vi med likabehandling

I Järfälla kommun arbetar vi aktivt med likabehandlings­arbetet. Varje för­skola, grundskola och fritidshem ska årligen beskriva hur man arbetar i en lika­behandlings­plan - kallas även plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

I planen ska det bland annat framgå:

 • Hur verksamheten arbetar främjande för att ingen ska diskrimineras eller trakasseras på grund av någon av de sju diskriminerings­grunderna; kön, köns­överskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
 • En kartläggning av barnens och elevernas trygghet och trivsel. Kartläggningen baseras på barnens och elevernas egna beskrivningar, men även personalens kunskap ska tas tillvara och föräldrars syn­punkter bör också vägas in.
 • Mål och åtgärder för att komma tillrätta med de risker som identifierats i kartläggningen.
 • Vilka rutiner som finns för att hantera akuta situationer av kränkningar.

På alla förskolor, grundskolor och fritidshem har rektor eller förskolechef utsett en lika­behandlings­samordnare. De träffas två gånger per läsår tillsammans med kommunens barn- och elevkonsulent för erfarenhets­utbyte och information om aktuella frågor som rör likabehandling och trygghetsfrågor.

På central nivå arbetar kommunen med att systematiskt följa och stödja likabehandlings­arbetet. Barn- och ungdomsförvaltningen sammanställer årligen en rapport där en samman­fattning av årets lika­behandlings­arbete beskrivs och förslag lämnas för kommande års fortsatta arbete.

Vad säger lagen?

Barnkonventionen, Diskrimineringslagen och Skollagen föreskriver alla barns och elevers rätt till trygghet. Lagen kräver att verksamheterna; förskola, skola och fritidshem, inte bara är skyldiga att utreda och hantera händelser när de kommer till personals kännedom, utan att de också ska bedriva ett systematiskt och målinriktat arbete för att förebygga och motverka att barn eller elever utsätts för kränkningar, trakasserier eller diskriminering.

Järfälla kommun, som är huvudman för de kommunala verksamheterna, är ansvarig för att se till att verksam­heterna lever upp till lagens krav.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp