Innehåll

Förskola och pedagogisk omsorg

Du kan välja förskola eller pedagogisk omsorg och har rätt till plats när du arbetar, studerar, söker arbete eller är föräldraledig. Förskolan är öppen för alla barn i åldrarna ett till fem år. Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem och vänder sig till barn från 1 års ålder till och med årskurs 3.

Vad är förskola?

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att kunna gå i skolan. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan har en egen läroplan, Lpfö 18, som beskriver förskolans uppdrag som handlar om omsorg, utveckling och lärande. Utbildningen ska ha en helhetssyn på barnen och deras behov.

Förskolan har ett eget kapitel i skollagen, kapitel 8. Där finns bestämmelser som styr utbildningens syfte, när barn ska erbjudas förskola, barngrupper och miljö, samt vad som gäller för särskilt stöd och utvecklings­samtal.

I förskola och fritidshem ska det finnas högskoleutbildad personal, till exempel förskollärare.

Vad är pedagogisk omsorg?

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem. Det kan vara verksamhet där personal tar hand om barnen i sitt eget hem, alltså ett traditionellt familjedaghem. Det kan också vara olika flerfamiljs­lösningar. Pedagogisk omsorg kan också bedrivas i en särskild lokal.

Pedagogisk omsorg vänder sig till barn i samma åldrar, från 1 år till och med årskurs 3, som de barn och elever som går i förskola och på fritidshem. Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande.

Pedagogisk omsorg styrs av skollagen, främst kapitel 25. Förskolans läroplan är vägledande men inte bindande för pedagogisk omsorg.

I pedagogisk omsorg ska det finnas personal med utbildning eller erfarenhet som gör att de kan tillgodose barnens behov av omsorg och god pedagogisk omsorg.

Särskilt stöd

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling så att de, utifrån sina egna förutsättningar, kan utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Läs mer


Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp