Innehåll

Fett­av­skiljare för livs­medels­verksam­het

Fett som släpps ut i avloppet i samband med matlagning och diskning skapar problem med igen­sättningar och stopp i ledningsnätet. Det finns därför särskilda riktlinjer som gäller vid hantering av fett och krav på fett­av­skiljare för livs­medels­verksamheter.

Krav på fett­av­skiljare för livs­medels­verksam­heter

Eftersom fett sätter igen spill­vatten­ledningarna ska alla verksamheter som hanterar fett lämna förbrukat eller överblivet fett till återvinning samt ha en typgodkänd fettavskiljare installerad som samlar upp det fett som följer med tvätt- och diskvatten. Fett­avskilj­aren ska vara utformad och dimensionerad enligt svensk standard EN 1825 och upp­fylla de allmänna kraven enligt Boverkets byggregler.

Vilka krav som gäller finner du i våra riktlinjer för fett­avskiljare Pdf, 200.4 kB.

Exempel på verksamheter som behöver ha fettavskiljare är

  • restauranger
  • gatukök
  • charkuterier
  • konditorier
  • livsmedelsindustrier
  • mottagningskök
  • storkök

Vid installation av fett­avskiljare ska du göra en bygganmälan till miljö- och bygglovs­nämnden. Tömning ska göras av kommunens entreprenör så kontakta kommunen efter in­stallation så bokar vi tömning.

Läs mer om tömning av fettavskiljare här

Läs mer om fettavfall för företag och verksamhet

Principskiss på en fettavskiljare. A. Sundén

Principskiss på en fettavskiljare i genomskärning

Frågor och svar om Järfällas nya entreprenör för tömning

Varför har Järfälla en ny entreprenör?

När avtalet mellan kommunen och entreprenören går ut, så säger regelverket att vi ska upphandla en ny entreprenör för tömningen av de enskilda avloppen. Efter den senaste upphandlingsprocessen så visade det sig att kommunen byter entreprenör för tömningen då den nya entreprenören vann upphandlingen.

Har er organisation fått brev om en ny entreprenör fast ni har kommunalt vatten och avlopp?

Brevet kan ha gått ut till någon som har haft en sluttömning av systemet planerad eller just genomfört en sluttömning inför påkoppling till kommunalt VA. Då kan man bortse ifrån brevet.

Vem är den nya tömningsentreprenören?

Den 1 april byte Järfälla kommun entreprenör som tömmer de enskilda avloppen från Sortera Industry AB, tidigare LS Tankservice, till nya entreprenören Ohlssons i Landskrona AB. Det innebär att nya fordon och ny personal kommer och tömmer avloppen hos er fastighetsägare.

Vad innebär en inventering av avskiljare?

Entreprenören har fått ett ansvar att inventera alla enskilda avlopp. Vi tänker att inventeringen säkerställer en god arbetsmiljö för de som tömmer dem samt att det bidrar till att rätt uppgifter om respektive system kommer att finnas i kommunens ärendehanteringssystem. Vilket förhoppningsvis förenklar vår handläggning.

Nycklar och koder

Nycklar och koder som våra tidigare entreprenörer hämtat ut kvitteras genom kommunen till den nya entreprenören. Ni som kund berörs vanligtvis inte av denna hantering. Om det skulle uppkomma frågor kring nycklar kontaktar entreprenören er.

Varför blir det tätare tömningar i höst?

Fettavskiljare ska tömmas minst var fjärde vecka. Anledningen till detta är att deras funktion baseras på tömning efter intervallet i enlighet med standard SS-EN 1825. Om inte avskiljningen sköts enligt standardanvisningen så finns det risk att mer fett än som är tänkt kommer ut spillvattenledningen, vilket orsakar stopp och risk för att systemen slits i onödan. Vid installation av avskiljare så ställer vi kravet att de ska uppfylla standard SS-EN 1825.

Hur påverkar tätare tömningar er?

Det kan innebära att tömningsintervallet kan blir tätare än det ni har idag. Vilket påverkar kostnaden och den summan som ni debiteras. Om er fettavskiljare är anpassad för glesare tömning så kan ni ansöka om glesare tömningar, men ni behöver ansöka om undantag från renhållningsordningen samt då visa underlag för att avskiljaren ska tömmas mer sällan.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp