Innehåll

Bekämp­nings­medel

Bekämpningsmedel är kemiska produkter som är avsedda att skydda mot angrepp av växter, djur eller mikroorganismer. Genom sina egenskaper kan bekämpningsmedlen dock vara skadliga för människors hälsa och miljön. Användning av bekämpningsmedel ska därför undvikas så långt det är möjligt och alternativa metoder ska först utredas.

Ett bekämpningsmedel kan antingen vara en biocidprodukt eller ett växtskyddsmedel. Växtskyddsmedel är bekämpningsmedel som används i huvudsak för att skydda växter, medan biocidprodukter är alla de bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel. Exempel på biocidprodukter är desinfektionsmedel, träskyddsmedel, myggmedel, råttgifter och båtbottenfärger.

Yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel

Yrkesmässig användning av växtskyddsmedel kräver tillstånd eller anmälan. Innan du bestämmer dig för att använda kemiska växtskyddsmedel ska du först överväga alternativ så som exempelvis förebyggande eller mekaniska åtgärder. Jordbruksverket har samlat information om så kallat integrerat växtskydd – för en hållbar användning av växtskyddsmedel.

Jordbruksverket

Tillstånd krävs från miljö- och bygglovsnämnden för spridning inom följande områden:

 • i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde och som inte omfattas av förbud (se separat rubrik nedan)
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • vid planerings- och anläggningsarbeten
 • på vägområden samt grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • på ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material
 • inom vattenskyddsområden.

Skriftlig anmälan ska göras till miljö- och bygglovsnämnden för spridning inom följande områden:

 • på vägområden, för att förhindra att till exempel invasiva arter får spridning,
 • på banvallar eller
 • områden större än 1 000 kvadratmeter där allmänheten vistas och där tillstånd eller förbud inte gäller.

Den anmälningspliktiga verksamheten får påbörjas tidigast fyra veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte miljö- och bygglovsnämnden bestämmer något annat.

Om miljö- och bygglovsnämnden får information om att du har utfört kemisk bekämpning utan att ha anmält alternativt sökt tillstånd, kan det leda till att du får betala en miljösanktionsavgift eller bli åtalsanmäld.

Förbud mot växtskyddsmedel inom vissa områden

Det är sedan 1 oktober 2021 förbjudet att använda växtskyddsmedel inom följande områden:

 • ängs- eller betesmark som inte är lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller bete
 • skolgårdar eller gårdar till förskolor eller på lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • parker, trädgårdar eller andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till
 • inom koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte används yrkesmässigt
 • på tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljö
 • på växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och likande lokaler.

Undantag från förbudet finns för växtskyddsmedel som bedöms innebära en begränsad risk för människors hälsa och miljön. Användningen måste alltid vara förenlig med växtskyddsmedlets produktvillkor. På Kemikalieinspektionens hemsida kan du läsa mer om vilka ämnen som är undantagna.

Kemikalieinspektionen

Miljö- och bygglovsnämnden kan i enskilda fall meddela dispens från förbudet om växtskyddsmedlet är godkänt av Kemikalieinspektionen, användningen är förenlig med villkoren för godkännandet och det behövs för särskilda skäl.

Informera miljö- och bygglovsnämnden och allmänheten om bekämpning med biocidprodukter

Om du yrkesmässigt använder en biocidprodukt såsom träskyddsmedel, råttmedel eller insektsmedel på en plats dit allmänheten har tillträde, måste du tala om det för miljö- och bygglovsnämnden i en så kallad underrättelse. Det ska du göra i samband med spridningen eller snarast därefter. 

Du ska dessutom informera allmänheten om bekämpningen på väl synliga anslag.

Underrättelsen skickar du till miljo.och.bygglovsnamnden@jarfalla.se

Läs om vad underrättelse och informationen till allmänheten ska innehålla i Naturvårdsverkets föreskrifter.

Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp