Innehåll

Bekämp­nings­medel

Bekämpningsmedel är per definition "gifter" eftersom de används för att påverka levande organismer. Bekämpningsmedel är den enda grupp av kemikalier som godkänns av en myndighet - Kemikalieinspektionen - innan de får säljas eller användas.

Ett bekämpningsmedel kan antingen vara en biocidprodukt eller ett växtskyddsmedel. Växtskyddsmedel är bekämpningsmedel som används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter medan biocidprodukter är alla de bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel. Exempel på biocidprodukter är desinfektionsmedel, träskyddsmedel, myggmedel, råttgifter och båtbottenfärger.

Skriftlig ansökan

Ska göras av den som tänker använda växtskyddsmedel:

 • inom skyddsområde för vattentäkt
 • på tomtmark för flerfamiljshus
 • på gårdar till skolor och förskolor
 • på allmänna lekplatser, parker och trädgårdar
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • vid planerings- och anläggningsarbeten
 • på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material 

Skriftlig anmälan

 Ska göras av den som tänker använda växtskyddsmedel på:

 • banvall
 • på vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Jordbruksverket har meddelat
 • inom områden med en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark.

Lagstiftningen ställer krav på att den som sprider bekämpningsmedel ska ta hänsyn till skyddsavstånd, plats för påfyllnings av spruta, dokumentation av spridning och användandet av integrerat växtskydd.

Lagstiftningen om användning av kemiska bekämpningsmedel är:

 • Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel. Blankett finns att ladda ned nedan.
 • Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel
 • Statens jordbruksverk föreskrifter ( SJVFS 2015:49) om dokumentationskrav för yrkesmässiga användare av växtskyddsmedel
 • Jordbruksverkets föreskrifter (2014:42) om integrerat växtskydd
 • Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:3) om spridning av vissa biocidprodukter

Mer information

Kemikalieinspektionen

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp