Innehåll

Kontrollprogram för omgivnings­påverkan
i bygg- och exploatering­sprojekt

Bygg- och anläggnings­verksamhet i exploaterings­projekt kan orsaka störningar för omgivningen. Senast 6 veckor innan arbetet i ett exploaterings­område påbörjas ska ett kontrollprogram för omgivnings­påverkan under byggtiden tas fram. Här hittar du information om kontroll­program för bygg- och exploateringsprojekt.

Att minimera påverkan på människors hälsa och miljö

Järfälla kommun upplever nu och sedan ett par år tillbaka ett högt exploateringstryck med mycket ny bebyggelse och flera nya bostadsområden. Det är roligt och spännande men kräver samtidigt planering för att minimera de störningar som kan uppstå för miljön och för boende närområdet. Ansvaret för detta ligger på verksamhetsutövaren och säkerställs genom ett välfungerande kontrollprogram. Kontrollprogrammet lämnas in till Miljö- och bygglovsnämnden som efter granskning och eventuella synpunkter fastställer det.

Kontrollprogrammets utformning och innehåll

Syftet med ett kontrollprogram är att uppmärksamma störningar som kan komma att uppstå under byggtiden och fastställa vilka åtgärder som bör vidtas för att minimera dessa störningar. Ett kontrollprogram ska omfatta följande områden:

  • Hantering av schaktmassor
  • Vattenhantering (länshållningsvatten, processvatten och dagvatten)
  • Dagvattenhantering inom bebyggt kvarter
  • Luft
  • Buller
  • Kemikaliehantering
  • Avfall och farligt avfall
  • Hantering av klagomål
  • Samordning med andra byggprojekt

Bestämmelser för kontrollprogram

Bestämmelser för kontrollprogram finns i miljöbalken (26 kap 19 §) och det är verksamhetsutövaren, oftast byggherren eller exploatören, som ska arbeta fram själva kontrollprogrammet. Ett färdigställt kontrollprogram för omgivningspåverkan ska skickas in till Miljö- och bygglovsnämnden senast 6 veckor innan arbetet påbörjas och kan skickas via e-post till adressen miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp