Innehåll

Värdig­hets­garantier i äldre­omsorgen

För att du ska veta vad du kan förvänta dig av äldreomsorgen i Järfälla har vi infört lokala värdighets­garantier. De vänder sig till dig som har fyllt 65 år och som beviljas hjälp och stöd av kommunen.

Värdighets­garantierna utgår från vår värdegrund och ska genomsyra all äldre­omsorg i kommunen, så att du kan leva ett värdigt liv, känna väl­befinnande och att dina behov sätts i centrum.

Värdighets­garantier i Järfälla

Värdighets­garantierna har tagits fram tillsammans med äldre, anhöriga, personal inom äldre­omsorgen och politiker. De omfattar dig som har fyllt 65 år och som får eller ska få hjälp och stöd genom hemtjänst eller särskilt boende, till exempel korttids­boende eller vård- och omsorgsboende.

Garantierna visar vad du kan förvänta dig av äldre­omsorgen i Järfälla. Vi vill att du ska känna att du får omsorg med god kvalitet och att du har inflytande över din vardag.

Värdighets­garantierna finns även som broschyr Pdf, 4.4 MB.

Gemen­samma garantier för äldre­omsorgen

 • Personalen ska bära namn­skyltar och/eller tjänste­legitimation.
 • Du ska få muntlig och skriftlig information kring möjligheten att framföra synpunkter och klagomål.

Bistånds­handläggning

 • Du ska informeras muntligt och skriftligt om vilket stöd och hjälp du kan ansöka om.
 • En genomförande­plan ska användas i upp­följning av ditt bistånds­beslut.
 • Ditt bistånds­beslut ska följas upp vid föränd­ringar och minst en gång per år.

Hemtjänst

 • Ditt stöd/din hjälp ska planeras tillsammans med dig, och om du så önskar en anhörig.
 • Du ska bli kontaktad av din utförare vid för­sening och förhinder av insatser. Om personalen är mer än 30 minuter se ska det meddelas till dig.
 • Du ska erbjudas en kontakt­person och en ersättare för denne inom fem dagar efter påbörjad insats. Du har rätt att byta kontakt­person.
 • Du ska kunna påverka vem som hjälper dig med din personliga hygien. Dina särskilda behov och önskemål ska dokument­eras i din genomförande­plan.

Särskilt boende

 • Ditt stöd/din hjälp ska planeras tillsammans med dig, och om du så önskar en anhörig.
 • Du ska erbjudas en kontakt­person och en ersättare för denne inom fem dagar efter påbörjad insats. Du har rätt att byta kontakt­person.
 • Du ska kunna påverka vem som hjälper dig med din personliga hygien. Särskilda behov och önskemål ska dokument­eras i din genomförande­plan.
 • Du ska erbjudas att delta i aktiviteter både i grupp och enskilt varje vecka.
 • Det ska finnas ett matråd på boendet där du har möjlighet att påverka mål­tidernas kvalitet och innehåll.
 • Du ska ges möjlighet till daglig utevistelse i när­området till exempel promenad­stöd, led­sagning eller möjlighet att sitta ute på bal­kong/terrass eller i trädgård.

Om vi inte håller det vi lovar

Om du upplever att vi inte uppfyller våra garantier vill vi att du kontaktar oss. Dina syn­punkter, klagomål eller idéer kan hjälpa oss att rätta till fel och förbättra servicen i kommunen.

Värdegrund för äldre­omsorgen

Värdighets­garantierna utgår från vår värdegrund. Den lyfter fram etiska normer och förhållnings­sätt och ska prägla allt arbete inom äldre­omsorgen i kommunen. Läs mer i broschyren längre upp på sidan.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp