Innehåll

Vattnet­ i Järfälla

Vill du ansluta till kommunens vatten- och avlopps­anläggning? (servis­anmälan)

Ska du bygga hus i Järfälla? Då behöver du lämna in en servisanmälan för att få tillgång till kommunalt vatten och avlopp.

Järfällas vattentjänstplan

Järfälla kommun har en väl utbyggd allmän VA-anläggning som inkluderar vattenförsörjning och hantering av spill- och dagvatten. Vattentjänstplanen innehåller kommunens långsiktiga planering av VA-försörjningen och beskriver åtgärder för den allmänna VA-anläggningens funktion vid skyfall.

Ladda ner Järfällas vattentjänstplan Pdf, 7.4 MB.

Det är bara vatten - det viktigaste vi har

Tillsammans tar vi ansvar för hållbar vattenanvändning. Klicka på länken nedan för att läsa mer och för att få tips på hur du kan bidra till en mer hållbar vattenanvändning.

Gå till vår sida om hållbar vattenanvändning

Dricks­vatten från Mälaren

Norrvattens vattenverk vid Görväln producerar dricks­vatten till Järfälla och flera andra kommuner. Vattnet tas från Mälaren och renas i flera steg. Prover tas på vattnet för att kontrollera att vattnet håller en god kvalitet.

Vattnet leds därefter via ledningar i marken ut till alla användare. Ur vatten­kranarna kommer sedan rent och gott vatten. Regel­bunden prov­tagning säkerställer god kvalitet hela vägen fram till konsumenten.

Här kan du läsa mer om dricks­vattnet i Järfälla

Spillvatten leds bort och renas

När dricks­vattnet har använts rinner det ut i avloppet och kallas då för spillvatten. Spill­vattnet leds via lednings­nät och pump­stationer till ett avlopps­reningsverk där vattnet renas innan det släpps ut i Östersjön. Prover tas för att kontrollera att renings­kraven uppfylls.

Var noga med att inte spola ner skräp och annat som kan orsaka stopp eller förorena vår miljö!

Här kan du läsa mer om spill­vatten

Regnvatten om­händer­tas

Regn och smältvatten rinner normalt ner i marken och bildar grund­vatten. I en stad med hård­gjorda ytor leds istället vattnet oftast bort i ledningar och diken. Detta vatten kallas för dagvatten. Dagvatten innehåller ofta oljor och andra föroreningar som inte är bra för vår miljö. I dag byggs därför bland annat sedimentations­dammar för att rena dagvattnet.

Här kan du läsa mer om dagvatten­hanteringen i Järfälla

Enskild vatten­försörjning

Boende utanför tätbebyggt område måste i vissa fall ordna vattenförsörjningen själv, vanligtvis genom att anlägga en brunn och en mindre avlopps­anläggning. Den som har enskild brunn eller avlopps­anläggning är själv ansvarig för kontroll av vatten­kvalitet samt för att lagar och tillstånds­krav är uppfyllda.

Här kan du läsa mer om vatten från egen brunn

Här kan du läsa mer om eget avlopp

Båtliv i Järfälla

Fakta och tips för ett miljövänligt båtliv

Vattenledningsätet i Järfälla

I Järfälla finns cirka 250 000 meter kommunala dricks­vatten­ledningar ned­grävda i marken. Ledningarna förser kommunens invånare med dricksvatten och det är därför viktigt att ledningarna under­hålls och byts ut när de blir gamla.

Underhåll av vatten­lednings­nätet

Varje år utförs läck­sökning på hela lednings­nätet, där man genom speciellt framtagen utrustning kan lyssna sig fram till läckor. Alla läckor som hittas på det kommunala vatten­lednings­nätet åtgärdas omgående. Hittas en läcka på en privat ledning kontaktas fastighets­ägaren och ombeds laga läckan inom tre månader.

Ibland uppkommer akuta läckor som gör att vissa fastigheter blir utan vatten. Då får vår drift­entreprenör åka ut akut och laga läckan. Om reparations­åtgärderna riskerar att dra ut på tiden ser vi till att det finns vatten att hämta i närheten.

För att förebygga vatten­läckor och andra problem som kan uppstå på lednings­nätet dokumenteras alla drift­störningar. Dokumentationen användas för att se om det finns områden som har åter­kommande drift­störningar där mer omfattande åtgärder behövs. Dessa områden läggs in i en prioriterad åtgärds­lista.

Förutom att reparera och byta ut gamla ledningar arbetar vi också med att bygga helt nya ledningsnät inom nya bostads­områden.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp