Gå direkt till sidans innehåll

Hemtjänst och stöd i hemmet

Du som är 65 år eller äldre och behöver hjälp för att klara din vardag kan få stöd och service. Du väljer själv vilken utförare som ska hjälpa dig, privat eller kommunens egen regi. Hand­läggaren ger dig information om vilka alternativ som finns men ska inte välja åt dig.

Biståndsbedömda insatser

Ansökan och blanketter

Överklaga beslut

Avgifter 2022

Det vanligaste är att hem­tjänstens personal kommer hem och hjälper dig på dag­tid. Om ditt behov av omsorg är stort kan du få regel­bunden hjälp dygnet runt.

Hem­tjänsten gör inte sådant som du själv kan göra eller få hjälp med på annat sätt. Du kan till exempel få hjälp med:

  • personlig hygien.
  • att äta och dricka, klä på dig och förflytta dig.
  • service som handling, städning, tvätt och mat.
  • socialt stöd i det dagliga livet.
  • ledsagning till och från olika aktiviteter.

Så ansöker du om hem­tjänst och stöd i hemmet

Om du vill ansöka om stöd eller har frågor är du väl­kommen att vända dig till kommunens service­center.

Tillsammans diskuterar vi i genom vilka insatser som finns och hur du ansöker. Du kan också få hjälp att fylla i ansökan via dator i servicecenters besökslokal på Riddarplatsen 5 i Jakobsberg.

Telefon: 08-580 285 00

E-post: kontakt@jarfalla.se

När vi har fått din ansökan kommer en hand­läggare från kommunens äldreenhet att kontakta dig och boka in tid för hembesök. Vi träffas för att prata om ditt behov och dina möjlig­heter att få stöd och service. Därefter får du ett skriftligt beslut.

Ansökan om enklare insatser för dig som är 75 år

När du vill ansöka om städning, fönsterputs, trygghetslarm, inköp, ärenden, tvätt och renbäddning.

Blankett för förenklad ansökan om vissa insatser enligt Socialtjänstlagen Pdf, 156.8 kB.

Ansökan om mer omfattande omvårdnadsinsatser och boende

Om du har mer omfattande behov i hemmet, till exempel matlagning, promenader och personlig hygien eller vill ansöka om korttidsboende eller äldreboende, använder du dessa blanketter.

Blankett för ansökan om bistånd enligt social­tjänst­lagen för personer under 65 år Pdf, 186.9 kB.

Blankett för ansökan om bistånd enligt social­tjänst­lagen för personer över 65 år Pdf, 50.7 kB.

Ansökan om flytt till Järfälla vid stora omvårdnadsbehov

Om du har stora omvårdnadsbehov och vill flytta till Järfälla men behöver stöd från Järfälla kommun för att kunna flytta ansöker du om detta på den här blanketten.

Bistånd enligt Socialtjänstlagen för personer bosatta utanför Järfälla

Omprövning av beslut

Om ditt behov av stöd för­ändras kan handläggaren om­pröva beslutet. Det kan inne­bära att du får en annan typ av hjälp eller att du får mer eller mindre hjälp än tidigare.

Även om ingenting har förändrats omprövas be­slutet vanligtvis en gång per år.

Överklaga beslut

Om du får avslag på en ansökan om hjälp och stöd (bistånd), eller om du är miss­nöjd med beslutet, kan du överklaga beslutet.

Din handläggare är skyldig att informera dig om dina möjligheter att överklaga och hur du ska gå till väga. Om du inte är nöjd med det beslut som socialtjänsten har fattat om insatser enligt social­tjänst­lagen (SoL) kan du överklaga vissa beslut till domstol.

Exempel på sådant som kan överklagas är beslut om avslag på ansökan om bistånd enligt socialtjänst­lagen – oavsett om ansökan har avslagits helt eller delvis. Du kan bara överklaga beslut som rör dig själv.

Om socialtjänsten har fattat ett beslut som du inte är nöjd med ska du få ett skriftligt beslut av socialtjänsten till­sammans med information om hur du gör för att över­klaga.

Skicka din över­klagan till social­tjänsten

Beslutet överklagas till förvaltnings­rätten men ska skickas till social­tjänsten. Överklagandet ska vara kommunen tillhanda senast tre veckor efter att du tagit del av beslutet. Social­tjänsten skickar sedan din överklagan till förvaltnings­rätten.

Nattpatrullen Järfälla hemtjänst

Shokat Nashri och Mahrokh Amani

Nattpatrullen vakar över Järfällaborna

Det är kväll, blå timme och mörkret sänker sig sakta över Jakobsbergs Centrum. För de flesta av oss är det snart läggdags, men för Mahrokh Amani och Shokat Nashri har arbetspasset precis börjat.

Båda är undersköterskor i Järfälla hemtjänsts nattpatrull och det går inte att ta miste på yrkesstoltheten.

-Jag har tillhört nattpatrullen i över 20 år. Jag älskar att arbeta på natten, och tycker jag har bästa jobbet, säger Shokat.

Hemtjänsten avstannar aldrig. Det är verksamhet 24 timmar om dygnet, året om. Även nattetid behöver många äldre tillsyn och hjälp.

Varje natt har nattpatrullen fem bilar som åker runt mellan olika adresser i Järfälla kommun. Därtill utförs digital nattillsyn med hjälp av så kallade trygghetskameror.

Kameran är fäst nära sängen hemma hos brukaren. Vid vissa bestämda tidpunkter loggar nattpatrullen in och tittar att allt är som det ska med brukaren. Om inte, åker de dit direkt.

-För brukare som inte vill bli störda på natten är kamera ett jättebra alternativ, säger Mahrok. Kameran gör att alla känner sig tryggare; vi i nattpatrullen, brukaren och inte minst de anhöriga.

Trygghetskameran kan inte spara bilder eller filmer. All tillsyn sker med behörighets­kontroll och varje inloggning som nattpatrullen gör registreras. Kameran är helt ljudlös. En liten lampa blinkar grönt medan tillsynen görs.

Avgifter 2022

Det finns ett tak för hur mycket du maximalt kan få betala i avgift för äldreomsorg. 2022 är högsta avgiften 2170 kr per månad. Avgiften beräknas utifrån dina ekonomiska förhållanden.

Den 1 juni 2021 infördes en differentierad hemtjänsttaxa i Järfälla kommun. Det innebär att taxan för hemtjänst delas upp i en del för omvårdnadsinsatser (100 kr/timme) och en del för serviceinsatser (230 kr/timme).

Avgifter för äldre­omsorg som folder Pdf, 549.6 kB.

För att lämna inkomstuppgifter använder du dessa blanketter. Bilagan fyller du i om du äger din bostad, till exempel en bostadsrätt eller villa.

Blankett för inkomst- och bostads­uppgift för omvårdnads­avgift

Bilaga till blankett för inkomst- och bostads­uppgift för omvårdnads­avgift

Hemtjänst*

Omvårdnadsinsatser 100 kr per timme. Serviceinsatser 230 kr per timme.

Ledsagning*

100 kr per timme.

Avlösning*

100 kr per timme. De första 20 timmarna är avgiftsfria.

Matlåda

63 kr styck. Distributionsavgift tillkommer.

Dagverksamhet

200 kr för heldag.* Matkostnad tillkommer.

Korttidsplats

66 kr per dygn.*
Matkostnad tillkommer.

Särskilt boende

300 kr per dygn.* Därutöver betalar du för hyra, helpension och personliga förbruknings­artiklar.

Trygghetslarm*

176 kr per månad

Digital nattillsyn*

176 kr per månad.

Bårtransport

750 kr.

* Omfattas av maxtaxan, den högsta avgiften som du ska behöva betala.

Frågor och svar

Antalet timmar stämmer inte på min faktura!

Kontakta din hem­tjänst. Det är hemtjänst­personalen som rapporterar timmarna till kommunen som i sin tur fakturerar dem. Om hem­tjänsten har rapporterat in fel antal timmar, så är det hem­tjänsten som ska rätta till detta.

Antalet matlådor på fakturan stämmer inte!

Kontakta din hemtjänst och be dem rätta till felet. Det är hem­tjänsten som levererar mat­lådorna. De rapporterar också in till kommunen hur många matlådor som leve­rerats till dig. Kommunen skriver sedan ut en faktura utifrån uppgifterna från hem­tjänsten.

Kontakta kommunens service­center, telefon 08-580 285 00, tonval 1 (äldreomsorg) så får du hjälp.

Hjälpmedel och rehabilitering

Hjälpmedel kan under­lätta din vardag och även minska riskerna för att du ska skada dig. Rehab­ilitering kan vara aktuellt om du efter sjukdom eller skada behöver träning för att återhämta dig.

Hjälpmedel

Det finns olika sorters hjälp­medel som kan under­lätta var­dagen. Exempel på hjälp­medel kan vara rull­stol, rullator, hör­apparat, in­kontinens­skydd, blodprovs­tagare och förhöjning till stolar. Det finns även många smarta vardags­produkter som kan förenkla vardagen.

Läs mer om hur du kan få ett hjälpmedel

Rehabilitering

Genom rehabilitering får du träna dig för att i möjligaste mån återfå de förmågor du hade innan du blev sjuk eller skadad. Du kan också få lära dig att använda olika hjälp­medel för att kompensera olika förmågor som har på­verkats av sjukdom eller en skada. Det är regionen som ansvarar för rehabilitering.

Slingor och hörsel­hjälpmedel

Slingor finns på Flottiljens äldreboende, Barkarby mötesplats, Socialförvaltningen, Kommunhuset, Jakobsbergs bibliotek.

Mobil hörslinga kan lånas gratis av till exempel föreningar. Bokas och hämtas i kommunhusets reception i Jakobsberg.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp