Innehåll

Olje­cisterner

Som fastighetsägare eller verksamhets­utövare är du skyldig att informera miljö- och bygglovsnämnden innan installation av cisterner. För att förebygga läckage till mark och vatten finns bestämmelser som säger att en cistern ska kontrolleras av ett auktoriserat besiktningsföretag med ett visst intervall, beroende på vilken typ av cistern det gäller. 

Installation

Senast 4 veckor innan en cistern ska installeras eller åter sättas i drift ska miljö- och bygglovsnämnden informeras.

Inom vattenskyddsområde

Inom Östra Mälarens vattenskyddsområde är all hantering av brandfarliga vätskor eller spilloljor över 150 liter utan sekundärt skydd förbjudet.

Besiktning

Alla cisterner som innehåller brandfarliga vätskor eller spillolja ska besiktigas av ett ackrediterat företag, oavsett om de står inomhus, utomhus, i eller ovan mark.

  • 12 år: K-cisterner större än 1 m³ och S-cisterner större än 1 m³ med inre korrosionsskydd och utvändig målning
  • 6 år: S-cisterner större än 1 m³

Mer information finns att läsa i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrift MSBFS 2018:3

Skrotning

Cisterner som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Det är viktigt att du tar bort påfyllningsröret och avluftningsledningen så att cisternen inte återfylls av misstag.

Andra tillstånd

Vid installation av en cistern kan det också vara aktuellt med bygglov eller tillstånd från brandkåren. Kontakta bygglovsenheten eller Brandkåren Attunda för mer information.

Läckage

Kontakta omedelbart miljö- och bygglovsnämnden om det finns anledning att misstänka att mark- eller vattenområde blivit förorenat.

Mer information

Faktablad – Cistern under och ovan mark Pdf, 304.6 kB.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp