Innehåll

För­säk­ringar

Alla barn och ung­domar i förskola, pedagogisk omsorg, fritids­hem, fritids­klubb och skola i Järfälla är försäkrade genom en kollektiv olycksfallsförsäkring. Även personer som söker vård hos kommunala vårdgivare, eller privata vårdgivare som driver vård i kommunal regi, är försäkrade genom en patientförsäkring.

Olycksfallsförsäkring

Kommunen har genom Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) en kollektiv olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller för person som är inskriven i verksamhet i kommunens regi eller där kommunen lämnar bidrag till verksamheten.

Försäkringen gäller kommunala förskolor och fri­stående förskolor som god­känts av kommunen samt kommunala skolor och fristående skolor som godkänts av Skol­inspek­tionen. Försäkringen gäller även Järfällabarn som går i skolor utanför kommunen.

Mer information finns i försäkringsbrevet 2023 Pdf, 215.6 kB.

Mer information finns i försäkringsbrevet 2024 Pdf, 235.9 kB.

Villkorsändring

From 1 januari 2024 kommer den kollektiva olycksfallsförsäkringen endast gälla i Sverige.

Motivering till förändringen är att i nuvarande 2023 års villkor kan det misstolkas att försäkringen är heltäckande utomlands vilket den inte är. Den har tidigare gällt endast i begränsad omfattning för följder efter olycksfall utomlands.

Uppmaningen är att alltid se över sitt reseskydd vid utlandsresa så man har ett fullgott skydd för t ex hemtransport och sjukdom.

Vid skolresa och praktik utomlands

Kommunens tjänstereseförsäkringen brukar även omfatta elever vid utlandsresa.

Den försäkringen är inte tecknad i SRF utan vi hänvisar till det försäkringsbolag ni har valt för er tjänstereseförsäkring, (troligen ERV).

Hur anmäler jag skada?

Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkrings­kassan. Spara alla kvitton. Behov av taxi till och från skolan på grund av olycksfallet ska vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare.

Skadeanmälan Olycksfall

Observera att kommunens försäkring gäller för olycks­fall. Det kan vara bra att se över ditt barns försäkrings­skydd vad gäller sjukdom.

Patientförsäkring

Patientförsäkringen omfattar allt inom hälso- och sjukvård som kommunen bedriver. Det gäller även den vård som andra driver i uppdrag av kommunen, och om entreprenören är en självständig juridisk person. Vad gäller patientskada så är alla vårdgivare skyldiga att ha en patientförsäkring enligt patientskadelagen. Den som har drabbats av en patientskada orsakad av en kommunal vårdgivare eller en privat vårdgivare som utför vård i kommunal regi kan anmäla skadan, direkt till SRF eller via kommunen, för att söka ersättning.

Skadeanmälan patientskada

Ersättning för rese­kostnader

Av intyget ska framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs ska skaderegleringsbolaget kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan. Efter bekräftelse från skaderegleringsbolaget kan beställning av taxiresor göras.

Kontakta SRF

Stockholmsregionens försäkring AB
Box 162 50
103 24 Stockholm
e-post: skador@srfab.net
telefon: 08-412 97 40

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp