Innehåll

Anmälan av berg­värme­pump

Anmälan av bergvärmepump ska inne­hålla uppgifter om bland annat install­atör, borr­håls­djup samt tekniska data om värmepump och kollektor. Du bör därför göra dessa val samt fylla i kontakt­uppgifter, fastighets­uppgifter och skriva under blanketten alternativt signera e-tjänsten innan du skickar in anmälan.

Bifoga en ritning med anmälan

En ritning i skala 1:400, där borrhålet ritats in, ska bifogas anmälan. Fastighetskartan måste vara så ny att alla befintliga intilliggande byggnader och fastigheter visas. Kartan ska vara försedd med korrekt fastighets­beteckning och gatuadress. Baskarta kan beställas på vår e-tjänst.

Beställ baskarta

Ange också avstånd till någon närbelägen byggnad samt till närmaste tomtgräns mot bebyggelse, så att hålet kan mätas in. Ska hålet gradas, d.v.s. vinklas, ska även hålets riktning (väderstreck) och vinkel (grader från lod­linjen) anges. Markera också hålets botten.

Ansökan/anmälan måste vara fullständigt ifylld för att handläggningen ska påbörjas. Ofullständig ansökan/anmälan kommer att skickas tillbaka för komplettering.

Besked bör meddelas senast tre veckor efter inkommen ansökan förutsatt att den är komplett. Ett godkänt beslut krävs för att påbörja arbetet.

Grannyttrande

Samtliga grannar vars fastighetsgränser ligger inom en radie om 20 meter från det tänkta borrhålet ska få tillfälle att lämna synpunkter på placeringen av energi­brunnen. Du ska själv lämna Grannyttrandeblanketten med kopia på kartan till dina grannar. De skriftliga synpunkterna lämnas tillsammans med anmälan.

Ett godkännande från en granne brukar innebära att kommunen godkänner borrningen. Om en granne motsätter sig borrningen så får kommunen avgöra om du eller grannen har rätt. Den av er som inte är nöjd med beslutet kan sedan överklaga till länsstyrelsen.
 
Om det behövs så kan kommunen skicka din anmälan på remiss till berörda grannar, som sedan får möjlighet att svara. Detta förfarande tar dock betydligt längre tid. 

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp