Innehåll

Placering av borrhål

Det är fastighets­ägarens ansvar att säkerställa att man inte borrar på ett olämpligt ställe. För att kontrollera att det inte finns tunnlar eller ledningar för el, tele och vatten där din borrning planeras kan du vara tvungen att kontakta vissa instanser.

De vanligaste som kommer i fråga är Järfälla kommuns vatten- och avloppsavdelning och E.on 08-753 50 00. Du kan också använda den kostnadsfria webbtjänsten Ledningskollen genom vilken du når hundratals ledningsägare på en gång. Tjänsten vänder sig både till både privatpersoner och professionella användare.

Ledningskollen

Placering av borrhål

Eftersom marken runt borrhålet kyls av med tiden så är det viktigt att du inte placerar borrhålet för nära grannars energibrunnar. Även om grannen saknar energibrunn så bör du borra med viss marginal till tomtgränsen, så att grannarna har kvar möjligheten att borra energibrunn i framtiden.

I Järfälla tillämpar vi följande avståndsregler beträffande placering av borrhål:

 • 5 meter till tomtgräns mot fastighet för bostadsbebyggelse, bebyggd eller obebyggd
 • 20 meter till borrhål till befintliga energibrunnar*
 • 30 meter till enskilda borrade brunnar för dricksvattenförsörjning
 • 20 meter till enskilda grävda brunnar för dricksvattenförsörjning 

*En möjlighet att underskrida minimiavståndet är att grada (vinkla) borrhålet från lodlinjen, så att hålets aktiva del hamnar längre bort från grannens energibrunn än om hålet borrats vertikalt. Du kan placera borrhålet närmare än 20 meter från grannens energibrunn under förutsättning att följande krav är uppfyllda:

 • På 50 % av borrhålets djup under markytan ska avståndet till grannens borrhål vara minst 20 meter. 
 • Grannen är informerad om att hålet gradas så att avståndsvillkoren uppfylls.
 • Hålet får inte till någon del hamna utanför tomtgränsen eller dess vertikala projektion.

Normbrunn 16

Energibrunnen ska utformas och anläggas enligt kriterier i Normbrunn 16 som beskriver försiktighetsåtgärder vid anläggning av energibrunn. Normbrunn 16 är ett dokument framtaget av Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). Brunnens utformning ska bland annat förhindra att förorenat ytvatten eller ytligt liggande grundvatten tränger ner i energibrunnen och berggrundsvattnet. Mer information om dokumentet finns på www.sgu.se.

Vi rekommenderar att foderröret utförs i syrafast rostfritt stål alternativt infodras med plaströr. 

Certifierade borrföretag

Borrföretaget ska vara certifierat enligt SITACs certifieringssystem eller ha motsvarande kompetens.

Du kan registrera din brunn i brunnsarkivet

Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att hitta befintliga brunnar i Sverige. Som fastighetsägare kan du själv registrera din brunn i Brunnsarkivet om det inte redan är gjort. Fördelarna med att din brunn finns registrerad i brunnsarkivet är många!

Rapportera din brunn via formulär på SGUs webbplats

Tips! Fyll i formuläret via en smartphone eller läsplatta med GPS. Då kan din enhet positionera brunnen med hjälp av GPS:en.

Fördelar med att finnas i Brunnsarkivet

Det finns många fördelar med att registrera din brunn i SGUs brunnsarkiv och lämna information om vattnets kvalitet och kvantitet:

 • Andra som vill borra efter vatten eller värme i området har större möjlighet att ta hänsyn till din brunn.
 • Kommunen kan se din brunn när vi handlägger ansökningar om enskilt avlopp och bergvärmeborrning eller tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område eller vid andra förändringar som kan påverka din brunn.
 • En registrerad brunn ökar chanserna för att räddningstjänsten kan skydda din brunn om till exempel en miljöolycka såsom ett utsläpp inträffar i området.
 • Du bidrar till att kommunen får större kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden. Informationen är viktig som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten.

I Brunnsarkivets kartfunktion ser du om din brunn är registrerad. Kontrollera uppgifterna och fyll på om information saknas.

Läs mer om Brunnsarkivet på SGUs webbplats

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp