Innehåll

Avgifter och taxa

Kommunen tar betalt för att handlägga din ansökan. Det gäller alla ansökningar, som bygglov, anmälan och förhandsbesked. Taxan är beslutad av kommunfullmäktige och är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen.

Exempel på avgifter för bygglov och startbesked

Arean för en åtgärd beräknas i den sammanlagda bruttoarean och öppenarean. Avgifterna är inklusive avgift för startbesked, tekniskt samråd, ett platsbesök och slutbesked när så krävs samt avgift för kungörelse av beslut i Post- och Inrikes tidningar.

Åtgärd

Ungefärlig avgift i
kronor

Attefall - komplementbyggnad

6 700

Attefall - komplementbostadshus

13 400

Attefall - tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus enkel max 15 kvm

4 800

Attefall - inredning av ytterligare bostad i enbostadshus

13 400

Fasadändring mindre (t.ex. byte av kulör, tak- eller fasadmaterial)

4 900

Inglasning av 1 st balkong

7 600

Installation av braskamin/eldstad

2 200

Nybyggnad av komplementbyggnad t.ex. garage, carport, förråd 16-49 kvm

12 200

Nybyggnad en- eller tvåbostadshus 130-199 kvm

31 600

Nybyggnad en- eller tvåbostadshus 200-299 kvm

39 300

Mur eller plank 0-5 meter

5 400

Mur eller plank 5-20 meter

10 000

Mur eller plank längre än 20 meter

15 900

Mur eller plank längre än 20 meter som kräver tekniskt samråd

20 700

Solceller (avgift för ändring i bärande konstruktion kan tillkomma)

0

Tillbyggnad 0-15 kvm (t.ex. inglasat uterum)

5 400

Tillbyggnad 16-49 kvm (t.ex. inglasat uterum)

10 000

Tillbyggnad 50-129 kvm

20 700

Avgifter som kan tillkomma

Fler avgifter kan tillkomma utöver de som du kan läsa om i tabellen. Här är några exempel:

 • Kostnad för att höra grannar - tas ut om grannar eller andra berörda ska få tillfälle att yttra sig i ansökan om lov eller förhandsbesked. Exempelvis tillkommer en avgift om ca 4500 kr om det är 5-9 st sakägare.
 • Tillägg för prövning av liten avvikelse - avgiften för åtgärden får ett tillägg på 20%.
 • Prövning inom kulturmiljö - avgiften för åtgärden får ett tillägg på 20%.
 • Lämplighet/lokaliseringsprövning utanför detaljplan - avgiften för åtgärden får ett tillägg på 20%.
 • Beställnig av karta - avgift tas ut vid beställning av utdrag baskarta eller nybyggnadskarta.
 • Utstakning/lägeskontroll - om utstakning/lägeskontroll krävs tillkommer avgift för det.

Andra avgifter

 • Avslag - avgiften vid ett avslag är det ett lov skulle kostat för åtgärden utan startbesked. I vissa fall tillämpas timdebitering istället.
 • Återkalla ansökan - om du vill ta tillbaka din ansökan innan ett beslut är taget tas en avgift ut på minst 2400 kronor.
 • Återkalla ansökan tidigt - om du efter första föreläggandet (skrivelsen) vill ta tillbaka din ansökan utgår ingen avgift.
 • Avvisad ansökan - om vi begärt kompletteringar och kompletta kompletteringar inte inkommit inom utsatt tid kan ärendet komma att avvisas och en avgift från 2400 kronor och uppåt tas ut. Om du behöver längre tid att komplettera ärendet än den utsatta tiden i föreläggandet så måste du kontakta oss.
 • Åtgärden inte kräver lov/anmälan - om du lämnat in en ansökan men vi bedömer att åtgärden inte kräver lov eller startbesked utgår ingen avgift.
 • Återbetalning - för startbesked som inte utnyttjats kan återbetalning begäras för de arbetsmoment som inte utförts. Begäran kan göras först när startbeskedet har förfallit dock senast sex månader efter det att startbeskedet har förfallit. Om ett bygglov upphävs av överinstans återbetalas uttagen avgift.

Taxan i sin helhet hittar du här

Bygglovtaxa Pdf, 334.2 kB.

Betalning

Vanligtvis får du fakturan 1-2 veckor efter ett beslut har tagits och får 30 dagar på dig att betala fakturan.

Reducerad avgift

Avgiften reduceras om tiden för handläggning av bygglov, anmälan eller förhandsbesked överskrider de lagstadgade tidsfristerna enligt plan- och bygglag (2010:900) 12 kap. 8 a §.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp