Innehåll

Infart och utfart

Om du vill ha en ny eller ändra din infart till ett småhus behöver du ansöka om detta. Det är tekniska nämnden som hanterar dessa ärenden.

Observera att byggnationen av den del av infarten som hamnar på gatumark, parkmark eller gatuplanteringsmark ska utföras av Järfälla kommun.

Riktlinjer

En individuell bedömning behöver alltid göras, men vi utgår bland annat från följande punkter:

 • Du får ha max en in- och utfart per fastighet
 • Murar, plank, häckar med mera får högst vara 0,8 meter intill in- och ut­farten för att uppfylla kravet om god sikt
 • Avståndet till över­gångs­ställe och korsning ska inte understiga 10 meter 
 • Det ska finnas sikt­trianglar om minst 2,5 x 2,5 meter
 • Backning ut på huvud­gata och huvud­cykel­väg tillåts inte
 • Intill skolor ställs högre krav på trafiksäkerhet

Om infarten uppfyller ovan­stående grundprinciper för trafik­säkerhet görs en be­dömning av infartens på­verkan på den allmänna marken, påverkan på gatans karaktär samt vilka konse­kvenser infarten får för stadens drift- och skötsel.

 • Infarten måste anpassas till de befintliga förut­sättningarna utanför fastigheten
 • Infarten måste fungera väl ur kommunens skötsel- och drift­synpunkt
 • Infarten måste anpassas till gatans och områdets karaktär

Det är dessutom många faktorer som är unika utmed varje gata och på varje plats, vilket kan påverka både bedömning och kostnad. Det kan vara ledningar, belysnings­stolpar, höjd­förhållanden, kantstenar, gatuträd, brunnar, elskåp, närhet till förskola med mera.

På den del av infarten som går över allmän mark ställs följande krav:

 • Infartens bredd får vara max 3,0 meter
 • Infarten måste anpassas till befintliga marknivåer 
 • Ytskikt ska vara av asfalt eller stenmjöl. Vilket alternativ som väljs beror på platsens förut­sätt­ningar
 • Trumma ska placeras under infart med en minsta innerdiameter om 200-300 mm beroende på plats.

Observera att parkering inte är tillåten på den yta av infarten som ligger på offentlig plats.

Vad kostar det?

Efter syn på plats görs en budget. Du får sedan veta kostnaden för:

 • Nybyggnad av infart
 • Eventuell sänkning av kantsten
 • Eventuell flytt av belysningsstolpe
 • Vid flytt av infart får du veta kostnaden för eventuell rivning av den gamla infarten

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp