Innehåll

­Vatten­vård

Järfälla kommun arbetar för när­varande med att ta fram en åtgärds­plan för att uppnå en god vatten­status i samt­liga kommunens vattendrag.

Vatten­direktivet ställer krav på kommunen att förbättra vatten­kvalitet i Mälaren och Bällstaån

Europeiska Unionens ram­direktiv för vatten inför­livades i den svenska lagstift­ningen år 2004. Syftet med Vatten­direktivet är att alla vatten i Europa ska uppnå en god status. I Sverige beslut­ades att detta arbete skulle skötas av fem Läns­styrelser som blivit utsedda till vatten­myndigheter. Varje vatten­myndighet har fått i uppgift att fastställa miljö­­kvalitets­­normer för de vatten­drag som ingår i deras distrikt samt upprätta åtgärds­­program som kommuner och andra myndigheter måste följa.

Järfälla kommun ingår i Norra Östersjöns avrinnings­område där läns­­styrelsen i Västman­lands län är vatten­myndighet. Vatten­myndigheten för Norra Östersjön har beslutat om Miljö­kvalitets­normer för Mälaren och för Bällstaån i Järfälla. Övriga vattendrag i kommunen har bedömts vara för små för att få egna miljö­kvalitets­­normer. Miljö­kvalitets­­normerna innebär att vatten­dragen måste uppnå god kemisk och eko­logisk status senast 2015, med undantag för Bällstaåns ekologiska status som på grund av den kraftiga över­gödningen har fått en tids­frist fram till år 2021.

Besök Vatten­myndigheten för Norra Östersjöns webbplats

Alla sjöar och vatten­drag ska uppnå en god vatten­kvalitet

För att uppnå en god vatten­kvalitet i alla kommunens vattendrag har kommun­fullmäktige i Järfälla beslutat att alla sjöar och vatten­drag i kommunen ska uppnå en god vatten­status senast år 2020. Detta mål har därför skrivits in i kommunens Miljöplan.  

Åtgärder för god vatten­status i Järfällas vatten

För att uppnå god vatten­status i alla kommunens vatten­drag pågår nu ett arbete med att ta fram åtgärder och strategier för att minska belast­ningen på kommunens sjöar och vatten­drag. Åtgärderna måste vara anpassade efter de olika vatten­dragens särskilda förut­sättningar och omfatta åtgärder både i planerings­stadiet, drift­skedet och tillsynen av verksamheter. Arbetet som pågår görs parallellt med fram­tagandet av en ny översiktsplan.

Samarbete över kommun­gränsen

Flera av vattendragen i Järfälla är gemensamma med andra kommuner vilket gör att ett samarbete med andra kommuner samt Läns­styrelsen i många fall är nödvändigt. Järfälla kommun har därför representanter i Edsvikens vattensamverkan och Igel­bäcks­gruppen.

Besök VISS (Vatten­informations­system Sverige) webbplats

Besök Edsvikens vatten­samverkans webbplats

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp