Innehåll

Barkarby Centrum

Detaljplanens syfte är att utveckla och komplettera bebyggelsen i Barkarby centrum med bostäder och centrumverksamheter genom en stadsmässig struktur.

Diarienummer: Kst 2018/503
Fastigheterna Barsbro 7:2 m.fl.
Detaljplanen handläggs med ett utökat förfarande.

460x260

Bakgrund och syfte

En ny stadsfront föreslås som knyter samman det gamla med det nya och som möter den kommande urbana bebyggelsen i Veddesta. Syftet med planförslaget är även att ta tillvara på områdets goda kollektiv­trafik­möjligheter samt att utveckla och möjliggöra för hållbart resande. Planförslaget möjliggör tio nya kvarter med en blandning av bostäder, lokaler för centrum­verksamheter och ett mobilitetshus. Totalt möjliggörs det för cirka 1 100 bostäder inom planområdet.

Ett genomförande av detaljplanen antas medföra betydande miljö­påverkan varför en miljö­bedömning och miljökonsekvens­beskrivning har upprättats.

Vad händer just nu

Detaljplanen var ute på samråd mellan 4 november och 13 december 2021. Just nu arbetar vi med att revidera förslaget efter samrådet. Nästa tillfälle för synpunkter är i granskningsskedet.

Presentation från samrådet

Upplysningar om plan­förslaget

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om detaljplanen.

Oskar Rosell, projektledare och exploateringsingenjör
Telefon: 08-580 285 08
E-post: oskar.rosell@jarfalla.se

Helena Ackelman, planarkitekt
Telefon: 08-580 288 75
E-post: helena.ackelman@jarfalla.se

Aktuella handlingar

Samrådshandlingar

Utredningar

Planuppdrag

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp