Innehåll

Tunnel­bana Akalla – Barkarby

Detaljplan för tunnelbanan, ändring av fyra detaljplaner för utbyggnad av tunnelbana.

Under 2013 genomfördes Stockholms­förhandlingen där Järfälla kommun, staten, Stock­holms läns landsting och Stock­holms stad kom överens om en utbyggnad av tunnel­banan, från Akalla till Barkarby station med bygg­start 2018. Bygg­tiden beräk­nas till cirka 6 år. Ett av motiven till den nya tunnel­banan är att till­godose behovet av trafik­försörjning för en växande region där behovet av nya bostäder är stort.

Genom att göra en ändring av befintliga detalj­planer och lägga till tunnel­bana som användning kan tunnel­bana medges för den aktuella sträckningen. Detaljplaner som berörs är Veddesta, Veddesta industriområde, Mälarbanan samt Barkarby­staden I. Ändringen ska efter antagande läsas ihop med gällande detaljplaner.

Planarkivet - nuvarande detalj­planer för berörda sträckor

Detaljplanen vann laga kraft 2017-12-22.

Aktuella handlingar

  1. Senast ändrad: 2017-06-26 11.12 • Storlek: 11.5 MB

  2. Senast ändrad: 2017-06-22 14.03 • Storlek: 3.7 MB

  3. Senast ändrad: 2017-06-22 14.03 • Storlek: 1.8 MB

  4. Senast ändrad: 2017-06-22 14.03 • Storlek: 16 kB

  5. Senast ändrad: 2017-06-22 14.03 • Storlek: 13.7 MB

  6. Senast ändrad: 2017-06-22 14.03 • Storlek: 16.6 kB


Utbyggnaden av tunnel­banan prövas dubbelt, dels genom före­liggande detaljplan, och dels genom upprättande och fastställande av en järn­vägs­plan.

Ett stort antal utredningar har upprättats av Stockholms läns landsting i samband med framtagande av järnvägs­plan för den nya tunnel­banan. Inga utredningar har upp­rättats specifikt för detalj­plane­arbetet då detaljplanen omfattar samma åtgärder som för järnvägs­planen. Järnvägs­planen med till­hörande utredningar utgör underlag för detaljplane­förslaget. Parallellt med järnvägsplanens process tas en ansökan om vatten­verk­samhet fram och prövas av mark- och miljö­domstolen, vilket också utgör underlag till aktuellt planförslag.

Järnvägsplanen med utredningsmaterial samt ansökan om vattenverksamhet

Upplysningar om plan­förslaget lämnas av:
Plan­chef Malin Danielsson, malin.danielsson@jarfalla.se, 08-580 282 41
Projektledare tunnelbanan Barbara Vincent, barbara.vincent.k@jarfalla.se, 070‑693 00 14

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp