Innehåll

Säby 3:78 - Stockholm Quality Outlet (genomförande)

Detaljplanen möjliggör en komplettering av den befintliga bebyggelsen inom fastigheten Säby 3:78 genom tillägg av byggrätt för handelsändamål och kontor.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en komplettering av den befintliga bebyggelsen inom fastigheten Säby 3:78 med handels- och kontorsytor. Utökade handelsytor föreslås framför allt i markplan och genom påbyggnad av befintlig bebyggelse. Tillskottet motsvarar 4 000 m² bruttoarea jämfört med gällande detaljplan men avses fördelas så att områdets småskaliga karaktär består.

De kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna från tiden då området var en flygflottilj skyddas.

Detaljplanen antogs den 23 november 2020 och vann laga kraft den 18 december.

Vad händer på Enköpingsvägen?

Mellan cirkulationsplatsen vid Flyginfarten och cirkulationsplats Viksjöleden/Herrestavägen så breddar kommunen gång- och cykelvägen på Enköpingsvägen utmed den östra sidan av Enköpingsvägen. Kommunen bygger även en ny cirkulationsplats som blir en ny infart till Stockholm Quality Outlets nya entré.

Hur påverkar arbetena mig som:

Gående och Cyklist: En omledning av gång och cykelbanan kommer att göras under bygget.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp