Innehåll

Trädfällning vid Ekonomivägen

Illustrationsbild över befintlig och kommande gång-cykelväg runt ekarna på Ekonomivägen

Bilden visar ekarna ihop med befintlig gång- och cykelväg i ljusblått och den nya gång- och cykelvägen i båge utanför träden.

Just nu pågår utbyggnaden av Ekonomivägen och kringliggande gång- och cykelbana. Vid cykelbanan i höjd med Tranvägen/Gökvägen finns tre ekar som påverkas av utbyggnaden. Anledningen är att markarbetena kommer att påverka både rotsystem och trädkrona på ett sätt som ekarna inte klarar av.

I planeringen av det nya området och av arbetena som behöver göras har utgångspunkten hela tiden varit att bevara träden. Efter noggrant övervägande har vi tillslut kommit fram till att vi ändå behöver ta ner dem.

- Projektet har verkligen övervägt olika alternativ för att kunna bevara ekarna. Dels om det går att justera arbetsområdet och kommande ledningsarbete, dels om det går att flytta träden - antingen tillfälligt eller permanent. I det här fallet går det inte att bevara ekarna på ett sätt som gör att de överlever långsiktigt, säger Peder Curman, en av kommunens ekologer.

Nya ekar kommer att planteras

Eftersom vi kommer att ta ner träden har vi också beslutat att plantera nya ekar i parken. Eken har en stark koppling till områdets historia och ett stort värde för sin omgivning. Det vill vi bevara. Ekarna som tas ner kommer vi se till att använda för nya ändamål.

- Exakt vad är inte bestämt än, det finns flera värdefulla användningsområden för ekarna även efter att de fällts. Till exempel kan de större stammarna läggas på en solbelyst plats, som livsmiljö för hotade skalbaggar och andra insekter, säger Peder.

Vanliga frågor och svar

Varför behöver ekarna tas ner?

Vi kommer under sensommaren och hösten att förstärka marken runt ekarna för att kunna lägga av nya vattenledningar i området. När vi förstärker marken kommer vi att behöva beskära både rotsystem och trädkrona på ett sätt som ekarna inte klarar av.

Vi har undersökt möjligheten att lägga vattenledningarna så att de går runt ekarna istället, men det ökar inte ekarnas överlevandschans eftersom markförstärkningen, även när arbetsområdet är justerat, behöver göras så pass nära träden.

Är ekarna att betrakta som skyddsvärda?

Nej, det är dom inte. Både storleken och åldern på ekarna understiger gränsvädena för när dom är att betrakta som skyddsvärda.

Varför testar man inte att låta träden stå kvar?

Med den beskäring som behövs är det svårt för träden att överleva. Låter vi dom ändå stå kvar innebär det att träden behöver en kontinuerlig uppföljning och skötsel under flera år – en skötsel som ändå inte kan garantera att dom överlever. När träden väl börjar dö medför det en risk för trafiken och gående i området och en lång och kostsam hantering av träden fram till dess att dom är helt döda.

Varför kan man inte flytta träden istället?

Vi har undersökt flera alternativ till att ta ner träden, bland annat att flytta dom. För träd av stamomfång över 1,2 m sker flytt vanligtvis med mobilkran eller räls och fraktas kortare sträckor. Just här skulle en speciallastbil behöva tas in för att flytta träden.

Innan träden kan flyttas krävs en lång förberedelseperiod och därefter en ihärdig skötsel med täta vattningar för att säkra att varje träde etablerar sig på sin nya plats. Eftersom området ännu inte är färdigprojekterat går det i dagsläget inte heller att säga var en ny, permanent placering av träden skulle vara aktuell. Det är stor risk att träden skulle behöva flyttas igen vilket minskar chansen för överlevnad.

Hur stora kommer de nya ekarna vara?

Ekarna som köps in kommer att vara något mindre än dom som står på platsen idag, men fler till antalet. Att dom nya ekarna är mindre beror främst på att tillgången på större träd är begränsad på plantskolorna. Dessa är även kostsamma att transportera hem från Europa. Vi har därför valt att titta på de större storlekarna som går att hitta på den svenska marknaden.

Vem har tagit beslutet att ta ner träden?

Beslutet att fälla träden har tagits inom projektet för stadsutvecklingen i Barkarby i samråd med berörda förvaltningar.

Var har ni för underlag till beslutet?

Under planeringen av det nya området och av arbetena som behöver göras har utgångspunkten varit att ekarna ska stå kvar. Det syns bland annat på placeringen av den nya gång- och cykelbanan som går i en kurva runt trädens nuvarande placering.

Inför höstens arbeten har vi undersökt olika alternativ för att kunna bevara träden trots det omfattande markarbete som krävs i området. Undersökningar har gjorts av såväl marken som trädens rötter och beräkningar har gjorts för att förlägga de kommande vattenledningarna i andra banor med hänsyn till trädens rötter. När det visade sig att vi oavsett detta kommer behöva beskära träden i både rötter som trädkrona togs beslutet att istället fälla träden.

Vad gör kommunen med träden när dom fälls?

Det finns flera värdefulla användningsområden för ekarna även efter att de fällts och vi tittar just nu på hur vi ska använda just dom här träden.
Till exempel kan de större stammarna läggas på en solbelyst plats, som livsmiljö för hotade skalbaggar och andra insekter. Grenar och kvistar kan läggas ihop till en faunadepå och på så sätt skapa en livsmiljö för både insekter och för andra djur som kan leva eller övervintra i den skyddande högen.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp