Gå direkt till sidans innehåll

Orm­backa B

Detaljplan för Ormbacka B, del av fastigheten Veddesta 2:1 med flera

Planens syfte är att möjliggöra för cirka 300 bostäder som integreras med det gamla kulturlandskapet och dess höga naturvärden. Planen ska säkerställa att attraktiva rekreationsmiljöer ska få finnas kvar, både för boende i området och för kommande större etableringar i närheten. Planen syftar också till att ge förutsättningar för en förskola med stor tomt i naturnära läge, möjliggöra vård- och äldreboende, fortsatt möjlighet att bedriva fårskötsel vid Ormbacka torp och handelsträdgården ska kunna fortsätta med sin verksamhet.

Detaljplanen är antagen

Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-21, § 143 att anta detaljplanen. Protokollet har justerats och tillkännagivandet har anslagits på kommunens anslagstavla den 25 oktober 2019.

Om du har yttrat dig under samrådet eller granskningen kan du överklaga beslutet om antagande hos Mark- och miljödomstolen i Stockholms län. Du ska skicka överklagandet till kommunen som vidarebefordrar det till Mark- och miljödomstolen.

Överklagandet ska ha inkommit senast den 18 november 2019 som brev med vanlig post.

Skicka överklagan till: Kommunstyrelseförvaltningen, Samhällsbyggnadsavdelningen, 177 80 Järfälla

Märk din skrivelse med dnr kst 2014/461 Överklagan detaljplan Ormbacka B.

Tala om vilket beslut du överklagar genom att ange till exempel paragraf i protokollet eller planens beteckning. Ange också varför du anser att beslutet är felaktigt och vilken ändring du vill ha. Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning.

Underteckna skrivelsen samt texta namn, postadress och telefonnummer. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.

Information om behandling av dina personuppgifter i planprocessen

Upplysningar om detaljplanen

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om detaljplanen.

Planarkitekt Teresa Westman, telefon: 08-580 298 91, e-post: teresa.westman@jarfalla.se

Exploateringsingenjör Hannah Linngård, e-post: hannah.linngard.k@jarfalla.se

Aktuella planhandlingar

Antagande

Utredningar

Tidigare planskeden

Plangranskning

Plansamråd

Planuppdrag 

Senast uppdaterad: 2019-10-25

Upp