Innehåll

Järfällas årliga attityd­under­sökning

Varje år får barn och föräldrar i våra förskolor och skolor delta i vår årliga attitydundersökning. Där vi vill veta vad du som elev och förälder tycker om verksamheten. På så sätt kan vi jobba för att bli bättre.

Nu är 2021-års undersökning avslutad. Resultaten i år visar på en positiv utveckling inom många områden i förskolan, fritidshemmen och skolan.

Det nya med årets attitydundersökningen är att den nu riktar sig till elever och vårdnadshavare i samtliga årskurser i skolan samt vårdnadshavare och femåringar i förskolan. Endast kommunala verksamheter har deltagit i undersökningen.

Både föräldrar och elever tycker att det finns trygghet

Resultaten i år visar på en positiv utveckling inom många områden i förskolan, fritidshemmen och skolan. Särskilt kan vi se det när det gäller trygghet och studiero. Det är speciellt trygghet som sticker ut, där fler än 9 av 10 föräldrar och elever tycker det är tryggt i våra verksamhet. Att känna sig trygg är en förutsättning för att kunna ha studiero, vilket i sin tur ger bättre villkor för lärandet. I årets mätning uppger fler än 9 av 10 föräldrar och elever att det är tryggt i våra verksamheter överlag.

Fler elever än föräldrar upplever att det finns studiero i skolan

Fler elever upplever att de har studiero jämfört med förra året. 83% av eleverna angav i årets enkät att de upplever studiero, vilket är en ökning från förra årets resultat som låg på 71%.

Lärande och stöd för att nå målen

9 av 10 föräldrar upplever också att barnen stimuleras till lärande i förskolan och fritidshemmen. När det gäller skolan är det dock färre föräldrar som anser det, men det är fortfarande fler än 8 av 10 som är nöjda. När det gäller eleverna är det fler än 9 av 10 elever som upplever att de vet vad de ska kunna för att nå målen och att de får tillräckligt med hjälp och stöd av skolan för att klara det.

Arbetet med fritidshemmens kvalitet har gett resultat

När det gäller verksamheter som sticker ut är den positiva trend i attityderna till fritidshemmen. Detta gäller både bland föräldrar och elever, då 9 av 10 tycker att fritidshemmen är en trygg och lärande verksamhet.

Det verkar som arbetet med att utveckla fritidshemmen som en pedagogisk verksamhet har givit resultat.
Fritidshemmens verksamhet är ett prioriterat område för Järfälla kommun och skolans rektorer har arbetat målmedvetet för att förbättra kvaliteten under året.

Undersökningen - ett verktyg för bättre förskola och skola

Den årliga attitydundersökningen är ett viktigt verktyg i förskolornas och skolornas förbättringsarbete. Undersökningen frågar om alltifrån upplevd trygghet till hur kommunikationen mellan hem och skola fungerar.

Underlaget hjälper sedan till att identifiera de områden som måste utvecklas i förskolan och skolan för att vi ska kunna erbjuda en så bra lärandemiljö som möjligt. Undersökningen är också betydelsefull för oss på barn- och ungdomsförvaltningen så att vi kan mäta de mål som barn- och ungdomsnämnden har satt upp.

Skillnader i resultat syns på enhetsnivå, från förskola till skola eller skola till skola, och det är när dessa förändringar uppstår som undersökningen är extra viktig då den kan hjälpa oss att förstå vad det är som orsakar dessa. Med resultaten som utgångspunkt får förskolorna och skolorna i uppdrag att planera för framtida åtgärder för att förbättra verksamheten. Dina synpunkter är därför väldigt viktiga!


Trygghet och studiero i förskola, fritidshem och skola (elever och föräldrar)

Indikator i (%)

2019

2020

2021

Andel föräldrar som anser
att barnen känner sig trygga
i förskolan

90

91

95

Andel föräldrar som anser
att barnen känner sig trygga
i fritidshemmet

88

87

92

Andel föräldrar som anser
att barnen känner sig trygga
i skolan

82

86

92

Andelen elever som känner
sig trygga i fritidshemmet

90

90

96

Andelen elever som känner
sig trygga i skolan

86

87

93

Andelen elever som
upplever att de har studiero
på sina lektioner

72

71

83

Andelen föräldrar som
anser att barnen har studiero
i skolan

60

59

65

Trygghet och studiero per skolenhet (elever)

Skolenhet (kommunala skolor)


Andel elever som upplever trygghet i skolan (%)


Andelen elever
som
upplever trygghet i fritidshem (%)

Andelen elever som upplever studiero i skolan (%)2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Aspnässkolan

100

81

71

69

96

100

50

63

93

Barkabyskolan

92

98

97

91

82

97

79

80

86

Berghemskolan

79

88

94

94

100

93

74

69

83

Björkebyskolan

87

82

93

-

-

-

74

73

82

Fastebolsskolan

79

92

93

95

80

96

56

63

87

Fjällenskolan

84

85

92

81

82

85

71

49

82

Herrestaskolan

85

85

IU

90

IU

IU

53

83

IU

Högbyskolan

40

86

95

79

93

100

20

82

59

Iljanssbodaskolan

88

100

98

94

100

100

84

86

85

Kolarängskolan

93

84

89

89

84

90

79

80

84

Kvarnskolan

93

69

84

-

-

-

62

50

76

Källtorpskolan

83

81

83

-

-

-

62

53

81

Lundskolan

78

96

96

92

94

98

52

70

89

Neptuniskolan

80

81

95

81

86

97

64

70

90

Olovslundskolan

87

94

97

91

93

99

82

71

86

Sandvikskolan

61

79

90

96

81

67

45

50

75

Skälbyskolan

93

92

97

93

97

99

80

60

84

Tallbohovskolan

74

63

88

94

100

56

55

69

84

Ulvsättraskolan

98

56

94

98

85

96

84

51

84

Vattmyraskolan

84

I.U

93

I.U

I.U

97

66

I.U.

86

Viksjöskolan

84

87

91

-

-

-

63

51

74
Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp