Innehåll

Kommunens arbete mot segregation

Järfälla kommun strävar efter att alla invånare ska få likvärdig service och goda livsvillkor oavsett var i kommunen de bor. Idag finns det skillnader i livsvillkor mellan olika bostadsområden. När våra livsvillkor är likvärdiga får alla möjlighet till en god uppväxt, en passande bostad, utbildning, fritidsaktiviteter, försörjning och arbete. Här kan du läsa mer om vårt arbete för inkludering och för att motverka segregation.

Järfällas mål

Järfälla har som mål att integrationen ska stärkas och segregationen ska minska. Inför 2019 beslutades även att en handlingsplan skulle tas fram med målet att omklassificera kommunens utsatta områden samt att rusta upp området Söderhöjden ur ett långsiktigt perspektiv. I kommunen finns två områden som klassificeras som utsatta utifrån polisens lägesbild över utsatta områden; Sångvägen och Termovägen.

Handlingsplan styr arbetet

I Järfälla styrs sedan juni 2020 arbetet med att motverka segregation av en handlingsplan där det ingår åtgärder riktade mot de tre områdena Sångvägen, Söderhöjden och Termovägen. Handlingsplanen och beslut om den hittar du här:

Handlingsplan och beslut för att motverka segregation

Exempel på åtgärder som finns i handlingsplanen är fysiska åtgärder, exempelvis att arbeta med att förbättra belysningen, minska nedskräpning och att öka känslan av trygghet i den fysiska miljön i områdena. Även Järfällahus har i uppdrag att arbeta för förbättrad miljö för alla som bor i dessa områden.

Handlingsplanen innehåller också förebyggande åtgärder som bland annat handlar om att stärka det demokratifrämjande arbetet för att alla invånares röster ska bli hörda, stärka stödet till föräldrar, öka deltagandet i fritidsaktiviteter bland barn och unga och främja mötesplatser i kommunen, där exempelvis Huset på höjden fungerar som en sådan.

Samverkan viktigt

För att kunna arbeta för att minska skillnader i livsvillkor behöver många arbeta tillsammans. Ett bra samarbete mellan olika verksamheter och kommunens invånare är en grundläggande förutsättning för att kunna nå resultat.

Därför finns det bland annat forum som platssamverkansgrupper, där flera av kommunens verksamheter är representerade, tillsammans med polisen, Järfällahus AB och räddningstjänsten Attunda. I arbetet eftersträvas också samarbete med civilsamhället och kommunens invånare för att tillsammans arbeta för ett bättre och mer inkluderande Järfälla.

Finansiering

Under perioden 2018-2020 finansierades en del av detta arbete med statsbidrag från Tillväxtverket. Mellan maj 2021 och april 2022 kommer några delar att finansieras av statsbidrag från Delegationen mot segregation.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp