Innehåll

Egenkontroll för miljöfarliga
B- och C-verksamheter

Genom att du som driver eller jobbar på en miljöfarlig verksamhet har koll på vad ni behöver göra för att kontinuerligt förebygga att till exempel farliga kemikalier och ämnen kommer ut i miljön. Bra rutiner för egenkontroll kan du skydda vår miljö och dina medmänniskors hälsa. Här kan du läsa mer om kraven på miljöfarliga verksamheter och få information om rutiner och egenkontroll.

Krav på egenkontroll

Egenkontrollen ska beskriva verksamhetens rutiner för drift, skötsel, underhåll, åtgärder och liknande. En fungerande egenkontroll visar att din verksamhet bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning. Egenkontrollen fungerar även som ett system för ditt företags miljöarbete, som ska bidra till en hållbar utveckling.

Som verksamhetsutövare är du skyldig att planera och kontrollera verksamheten för att motverka och förebygga problem och faror för människors hälsa och för miljön. Egenkontroll är ett viktigt verktyg för att skapa rutiner och för att se till att verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på hänsyn till hälsa och miljö.

För verksamheter med beteckningen B och C enligt Miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) finns det särskilda krav på egenkontroll. Kraven framgår av förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.

Mer information om B- och C-verksamheter

Dokumenterad egenkontroll

Egenkontrollrutinerna ska finnas nedskrivna och lätt hittas av de som jobbar i verksamheten. Punkterna nedan ska finnas i din verksamhets dokumenterade (nedskrivna) egenkontroll:

1. Organisatoriskt ansvar

Det organisatoriska ansvaret ska vara fördelat. Den person som har ansvaret ska ha getts förutsättningar i form av kunskaper, befogenheter och resurser. Det är viktigt att ansvaret dokumenteras och är fastställt av högsta ansvarig.

2. Rutiner för drift och kontroll av bland annat utrustning

Det ska finnas rutiner för skötsel och underhåll. Det ska även finnas rutiner för kalibrering och avläsning av instrument samt för hur avvikelser och brister identifieras och åtgärdas. Alla rutiner ska dokumenteras.

3. Riskbedömning av verksamheten

Riskbedömningar ska göras kontinuerligt och då verksamheten ändras. Riskbedömningarna ska dokumenteras och uppdateras regelbundet till exempel en gång per år eller oftare.

4. Rutin vid olyckshändelse

Rutiner ska finnas där det framgår vem som ska kontaktas i händelse av olycka och hur det ska ske. Det ska även framgå att miljö- och hälsoskyddsavdelningen ska kontaktas om risk för olägenhet finns.

OBS! Vid läckage eller utsläpp av miljöfarliga ämnen ska åtgärd vidtas snarast möjligt för att förhindra spridning. I dessa fall ska miljö- och bygglovsnämnden kontaktas omedelbart, en skriftlig anmälan kan därefter skickas in så snart som möjligt. Du kontaktar nämnden snabbast genom att antingen ringa service center (08-580 285 00), eller genom att maila till miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se

Förteckning över kemiska produkter som används:

  • produkten eller organismens namn
  • omfattning och användning av produkten eller organismen
  • information om produktens eller organismens hälso- och miljöskadlighet
  • produktens eller organismens klassificering med avseende på hälso- eller miljöfarlighet.

 

Varför är det viktigt med egenkontroll?

Egenkontroll är a och o för att minska på onödiga utsläpp till mark och vatten, och är på så vis även en del i att skapa en miljö som är bra för människors hälsa. Egenkontrollen är dock inte endast positivt för miljön, utan kan även bidra till en bättre arbetsplats för dig och dina kollegor. Detta genom att ha rutiner för hantering av hälsoskadliga kemikalier och ämnen som hanteras av er, men även genom att ha rutin för vad ni kan göra vid en eventuell olycka för att på ett bra, kontrollerat och säkert sätt ta hand om spillet eller den olägenhet som uppstår.

Genom att ha förteckningar över de kemiska produkter som används tillsammans med deras säkerhetsdatablad kan ni underlätta för er själva att kolla upp vilka risker som finns vid hantering av produkterna.

Egenkontrollen gör också att ni kan hjälpa till att minska på utsläppen till våra sjöar och vattendrag! Något vi inte alltid tänker på är att våra vattenreningsverk inte kan rena bort allt vi släpper ut till avloppsnätet. Det som renas bort på reningsverken är i största mån stora partiklar/föremål, fosfor och organisk material (ex. toapapper och avföring). Det organiska materialet bryts ner av bakterier, som alltså är jätteviktiga för reningsverkens funktion. Många kemikalier kan alltså inte renas bort i reningsverken, utan släpps ut i våra vattendrag. Vissa ämnen kan till och med skada reningsprocessen genom att döda och/eller störa den viktiga bakteriefloran som behövs för reningsprocessen hos reningsverken. Du som verksamhetsutövare är alltså en viktig pusselbit för våra reningsverks funktion.

Kontaktuppgifter:

Miljösanktionsavgift utgår för den B-verksamhet som inte kan visa upp en dokumenterad egenkontroll för tillsynsmyndigheten vid tillsyn.

Parallellt med din dokumenterade egenkontroll kan ytterligare krav ställas på din verksamhet i form av kontrollprogram eller andra beslut.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp