Innehåll

Fokus på trygghet, hållbarhet och kompetensförsörjning

Solrosor i Järfälla.

Järfälla kommun kommer de närmaste fyra åren styras av Socialdemokraterna och Centerpartiet. Det stod klart efter omröstning och beslut i kommunfullmäktige den 17 oktober. Möt Eva Ullberg (S), ny ordförande i kommunstyrelsen, som ger sin bild av Järfällas företagsklimat och fokusområden för kommunens näringslivsarbete de kommande åren.

Järfälla ska vara en kommun som präglas av grön tillväxt, trygghet, jämlikhet och gemenskap. Eva Ullberg, kommunstyrelsens ordförande ser fram emot att tillsammans med företagarna fortsätta utveckla och bygga Järfälla.

– Vi ska fortsätta vara modiga och nytänkande. Det är min bestämda uppfattning att vi ska fortsätta bygga Järfälla på ett sätt som gör det attraktivt att bo, vistas och verka här. Vi ska fortsätta ligga i framkant i den gröna omställningen, det är en förutsättning för att vi ska vara konkurrenskraftiga i framtiden. Vi har en klimatskuld som vi måste ta i kapp, för att skapa hållbar tillväxt som tryggar framtida generationers försörjning.

Vilka fokusområden och företagsfrämjande åtgärder ser du som viktiga för kommunens näringslivsarbete den kommande mandatperioden?

Tryggheten för företag, Järfälla kommer behöva fortsätta arbetet för att öka tryggheten för företag i kommunen. Viktiga initiativ har tagits för att kommunen ska arbeta mer strukturerat, då tänker jag på arbetet med Företagens trygghetsforum. Jag ser fram emot att se vad det arbetet kommer ge. Därutöver behöver kommunen vara lyhörd gentemot företagare och agera för ett tryggare företagsklimat.

Hållbart företagande, vi ska se den gröna omställningen som en möjlighet som ger nya jobb, tillväxt och konkurrenskraft. Därför kommer vi under mandatperioden fortsätta främja och stötta hållbarhet och innovation.

Kompetensförsörjningen, vi kommer behöva arbeta mer aktivt för att säkerställa att Järfälla har den kompetens som vi behöver, vilket inte minst gäller för företagen i Järfälla. Vi vill se ett närmare samarbete mellan gymnasieskolan, det lokala näringslivet och andra aktörer för att bättre matcha utbildning och kompetens. Vi har även för avsikt att exempelvis koppla yrkesutbildning till våra arbetsmarknadsinsatser för att på så vis rusta människor för långsiktigt arbete.

Vad tycker du kännetecknar ett bra företagsklimat i en kommun?

Välfungerande service och ett bra bemötande, en stabil kompetensförsörjning samt att arbetet sker utifrån schyssta villkor med sund konkurrens.

Det är väldigt viktigt att vi har en bra service och att företagen upplever ett bra bemötande från kommunen. Vi ska vara en kommun där det lokala näringslivet känner sig prioriterade och lyssnade på, av såväl politiker som tjänstepersoner. Vi behöver göra insatser för att öka tryggheten, få en bättre matchning mellan utbildning och arbetsmarknad samt se till att det råder konkurrens på lika villkor. Företag med schyssta villkor och legala verksamheter ska inte (behöva) konkurrera mot oseriösa aktörer.

Vad tror du får företagare att lockas till att etablera sig här i Järfälla?

Jag tror att det är för att Järfälla är en kommun med höga ambitioner och där det händer många olika grejer. Vi är en av de snabbast växande kommunerna, samtidigt som det finns ett medvetet arbete om att det ska ske på ett innovativt och hållbart sätt. Vi har bra kommunikationer, skola och förskola. Vi är också måna om företag i vår kommun och arbetar målmedvetet för att skapa förutsättningar för välmående företag.

Jag vill att Järfälla ska vara en kommun i framkant och vi ska bli ännu bättre på att ta tillvara på de många möjligheter som finns för att skapa en tillväxt som är både långsiktig och hållbar. Fler ska flytta till vår fina kommun och arbetstillfällena ska öka samtidigt är det viktigt närheten till natur finns kvar.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp