Gå direkt till sidans innehåll

Adoption

Att adoptera är att bli förälder till ett barn som redan finns. Ett adopterat barn får samma rättigheter som ett biologiskt barn, exempelvis till arv. Som förälder har du samma skyldig­heter som till ett biologiskt barn.

Vem får adoptera?

För att få ett medgivande att adoptera måste man enligt lag vara över 25 år och antingen ensamstående eller gift/registrerad partner. Socialstyrelsen rekommend­erar att man inte ska vara äldre än 42 år vid ansökan om med­givande.

Internationella adoptioner

I Sverige är det vanligast med internationella adoptioner, att man adopterar ett barn från ett annat land. Det är den gemen­samma nämnden för familje­rättsliga frågor som beslutar vem som får med­givande om att adoptera. Det krävs också att du har genomgått en föräldra­utbildning.

Gör så här om du vill adoptera:

  • Kontakta familje­rätten för ett informations­samtal, familjeratten@jarfalla.se
  • Om du eller ni efter informations­samtalet fortfarande vill adoptera får ni möjlighet att gå en obligatorisk föräldra­utbildning.
  • Efter utbildningen kan ansökan om med­givande lämnas in.
  • För att få adoptera ett barn behöver du ha ett med­givande från gemensamma nämnden för familje­rättsliga frågor.

Medgivande­utredning

Det är den gemensamma nämnden för familje­rättsliga frågor som beslutar vem som får medgivande om att adoptera. Vid varje adoptions­ansökan gör familje­rätten en medgivande­utredning. Genom utredningen får både nämnden som ska fatta beslut om med­givande och ur­sprungs­länderna en beskrivning av dem som vill adoptera. Den som vill adoptera ska ha genomgått föräldra­utbildning innan beslut om med­givande kan ges.

När beslut om med­givande är fattat

Om du eller ni inte är nöjda med beslutet kan det över­klagas till förvaltnings­rätt. Ett medgivande gäller i 2 år, där­efter behövs ett nytt beslut om du eller ni ännu inte fått adoptera ett barn. Det är vanligt att man behöver för­nya med­givandet. När du eller ni senare får ett besked om att ett barn utsetts för adoption måste man ha familje­rättens samtycke till att adoptionen får fortsätta.

Uppföljning av barnets utveckling

När adoptionen är klar och barnet har kommit från ursprungs­landet har familje­rätten ett uppföljnings­ansvar. Vi följer barnets utveckling och rapporterar till barnets hemland.

Adoption av när­stående

Det händer ibland att en närstående vill adoptera sin make/makas/partners barn. Den kan då ansöka hos tings­rätten om att få adoptera barnet. Familje­rätten gör en utredning och bedömer om adoptionen är till barnets bästa. De lämnar sin be­dömning, ett yttrande, till tings­rätten som sedan beslut om eventuell adoption.

Stöd till adopterade och deras familjer

Resurscentrum anordnar den obligatoriska utbildningen för blivande adoptiv­föräld­rar. Resurs­centrum arrangerar också före­läsningar och kurser för föräldrar och blivande föräldrar till adopt­erade.

Om du vill ha information om olika verk­samheter och mötes­platser som kan vara till stöd för dig och din familj, kan du kan vända dig till Resurs­centrum.

Resurscentrum

Kontakt om adoption

Om du vill veta mer om adoption är du välkommen att ringa Servicecenter, telefonnummer 08-580 285 00, tonval 2 - socialtjänst.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp