Innehåll

Nationella minoritetsspråk och modersmål

Finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska är nationella minoritetsspråk i Sverige. Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har rätt till undervisning i modersmål, oavsett om det är ett levande språk i hemmet eller inte.

För en elev som tillhör någon av de nationella minoritetsgrupperna (judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar), ska modersmålsundervisning erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Det betyder att eleven har rätt att läsa språket även om det är ett nybörjarspråk.

Förkunskaper krävs endast för den som vill läsa nationellt minoritetsspråk i gymnasieskolan. Det behöver inte heller finnas fem elever som önskar läsa samma språk utan det räcker med en elev. Däremot finns kravet om att lämplig lärare i det aktuella språket måste finnas tillgängligt.

Moders­mål i för­skola, för­skole­klass och peda­gogisk omsorg

I varje för­skola/för­skole­­klass där det finns barn som hör till någon av de nationella mino­ritet­erna ska för­skolan anpassa ak­tiviteter, arbets­sätt och miljö till barnens behov.

Förskolan ska:

  • Stödja barn i sin språkutveckling i sitt nationella minoritetsspråk och främja utveckling av en kulturell identitet
  • Bidra till att skydda och främja de nationella minoriteternas språk och kulturer
  • Lägga grunden för barnens förståelse för olika språk och kulturer, inklusive de nationella minoriteternas språk och kulturer

I Järfälla kommun erbjuds möjligheter för förskolebarn att få förstärkt modersmålsstöd av modersmålslärare genom Järfälla språkcentrum.

Järfälla kommun erbjuder även elever i förskoleklass möjligheten att läsa finska.

Ansök om förstärkt modersmåls­stöd

För att ansöka om förstärkt modersmålsstöd vänder du dig till förskolechefen/rektorn på ditt barns förskola/skola.

Minoritetsspråk i grundskolan

Modersmålsunder­visningen ska främja elevers utveckling till aktiv två­­språkighet som leder till en stark identitet och kultur­kompetens.

Modersmålsundervisning kan ske på följande sätt enligt Skolförordningen 5 kap 8

  1. som språkval i grundskolan och specialskolan,
  2. som elevens val,
  3. inom ramen för skolans val, eller
  4. utanför den garanterade undervisningstiden.

Under­visningen genomförs framför allt utanför skoltid, men kan också genomföras som skolans val, elevens val eller som språkval.

För årskurs 1-5 sker under­visningen vanligtvis på elevens skola. För årskurs 6-9 kan undervisning ske på annan skola än den eleven går på.

För en elev som börjat i moders­måls­undervisning är deltagandet obligatoriskt. Skriftliga individuella utvecklings­planer tas fram varje år och betyg lämnas i årskurs 6‑9.

En elev som tillhör den nationella minoriteten romer och som kommer från utlandet får ges modersmålsundervisning i två språk om det finns särskilda skäl

Minoritetsspråk i grundskolan kan läsas i två olika spår:

Spår 1: eleven läser enligt kursplanen minoritetsspråk som första språk, det vill säga som modersmål. I detta fall får elevens lägsta betyg bytas mot modersmålsbetyget och på så sätt höja elevens meritvärde.

Spår 2: eleven läser enligt kursplanen minoritetsspråk som andraspråk, det vill säga som ett främmande språk om det finns fler än 5 elever på skolan samt att detta erbjuds. I detta fall får inte elevens lägsta betyg bytas ut mot betyget i minoritetsspråk som andraspråk.

Ansök om undervisning i minoritets­språk:

Ansökan görs via e-tjänst:

Ansök om undervisning i minoritets­språk

Säg upp modersmåls­under­visning

Vårdnadshavare behöver endast söka till modersmålsundervisning en gång, därefter kommer barnet att fortsätta med modersmålsundervisningen genom hela grundskolan eller tills vårdnadshavaren väljer att avsluta modersmålsundervisningen.

Skolverkets film om nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola på finska med svensk text:

Se skolverkets informationsfilm

All information som ges i filmen är en förenkling av gällande lagar och förordningar. För utförlig information var vänlig se skollag (2010:800) vars tolkningar görs av skolverket, www.skolverket.se, samt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724).

Skolverkets film om nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola (finska)

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp