Innehåll

Svenska som andra­ språk i Järfälla

Svenska som andra­språk är ett eget ämne med en egen kursplan i grund­skolan och gym­nasiet. Det har samma status som ämnet svenska, vilket innebär att elever som läst svenska som andra­språk har samma behörighet till universitet och högskola som de elever som läst ämnet svenska.

I kursplanen står det att syftet med utbildningen i svenska som andraspråk är att eleverna ska uppnå en funktionell behärskning av det svenska språket som är i nivå med den som elever med svenska som modersmål har. Ytterst är syftet att eleverna ska uppnå förstaspråksnivå i svenska. Därmed får de förut­sättningar att kunna leva och verka i det svenska samhället på samma villkor som elever med svenska som modersmål.

Svenska som andraspråk - viktigt för att uppnå målen

Att växa upp med flera språk är en stor fördel. Elever som kan flera språk använder de olika språken på olika sätt och i olika formella och informella sammanhang. För att på sikt kunna uppnå målen i alla skolämnen är det viktigt att alla elever utvecklar ett rikt och varierat svenskt språk i både tal och skrift. Att en elev har ett rikt och varierat språk är en förutsättning för att kunna använda språket på många olika sätt i många olika sammanhang. Det kan gå fort att lära sig ett vardagsspråk, men för att behärska ett skolrelaterat språk, behövs mycket övning.

Varför behöver en del elever undervisning i svenska som andraspråk?

Undervisningen i svenska som andraspråk syftar till att anpassa sig efter elevers unika förutsättningar samt att stötta dem i att utveckla starka språkkunskaper. Starka språkkunskaper är en förutsättning för att kunna delta fullt ut i skolmiljön och samhället.

Elever kan behöva undervisning i svenska som andraspråk på grund av olika anledningar.

  • Elever som nyligen har flyttat till Sverige och inte har svenska som sitt förstaspråk kan behöva stöd för att lära sig språket och integrera sig i det nya samhället.
  • Elever som växer upp med ett annat modersmål hemma kan dra nytta av undervisning som fokuserar på att stärka sin svenska språkkompetens.
  • Elever som under en period bott utomlands, kan behöva stärka sitt svenska skolspråk.

Vem bedömer och beslutar att en elev behöver svenska som andraspråk?

Skolorna kartlägger och bedömer kontinuerligt alla elevers språkutveckling. I bedömningen utgår man ifrån varje enskild elevs behov för att kunna avgöra om undervisning i svenska som andraspråk behövs eller inte. Skolan använder sig av olika material, metoder och bedömningsunderlag för att få ett underlag inför beslut. Rektor beslutar, i samråd med SVA-lärare, om en elev ska läsa svenska eller svenska som andraspråk. En elev och dess vårdnadshavare kan uppleva att svenska är dess starkaste språk men ändå vara i behov av undervisning i svenska som andraspråk.

Hur länge ska en elev läsa svenska som andraspråk?

Undervisning i svenska som andra språk pågår så länge skolan anser att elevens behov av undervisning i svenska som andraspråk kvarstår. En del elever behöver undervisning i svenska som andraspråk under hela skoltiden, andra under kortare tid. En elev kan inte ha undervisning i både svenska och svenska som andraspråk samtidigt.

Hur organiseras undervisningen i svenska som andraspråk?

Undervisningen i svenska som andraspråk kan organiseras på olika sätt på kommunens skolor. Det kan ske enskilt, i mindre grupp eller i helklass. Hur svenska som andra språk organiseras beslutas av rektor.

Är det skillnader mellan ämnena svenska och svenska som andraspråk?

En viktig skillnad är att elever som läser svenska som andraspråk får goda möjligheter att utveckla ett starkt svenskt skolspråk i undervisningen utifrån sin egen språknivå. Undervisningen utgår från elevens språknivå kunna ske utan att ställa för tidiga krav på språklig korrekthet. En elev som läser enligt läroplanen i svenska måste ha uppnått nivån för ett fullgott svenskt skolspråk. Båda ämnena har samma timplan, ger gymnasiebehörighet och samma meritpoäng. Skillnaderna finns i kursplanerna, där svenska som andraspråk betonar ett andraspråksperspektiv och att eleven ska ges möjlighet att just utveckla sitt språk för att på sikt klara det skolrelaterade språket i alla ämnen.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp