LOV - lagen om valfrihetssystem

Lagen (2008:962) om valfrihets­system (LOV) reglerar vad som ska gälla när myndigheter låter enskilda själva välja bland godkända leveran­törer i ett valfrihets­system.

I Järfälla får brukaren själv välja utförare av:

  • hemtjänst
  • ledsagarservice
  • avlösarservice
  • boendestöd
  • daglig verksamhet
  • korttidsvistelse
  • sysselsättning
  • familjerådgivning

Vad krävs för att bli utförare?

För att bli godkänd utförare måste vissa kriterier uppfyllas. Det är socialnämnden som beslutar om vad som krävs för att bli godkänd. Ersättning för utförandet av de olika insatserna beslutas av socialnämnden en gång per år.

Vill du veta mer kan du kontakta kommunens servicecenter på telefon 08-580 285 00 (tonval 1).

Kontakta oss

IT-supporten (Servicecenter)

Tel: 08-580 299 96

E-post: kontakt@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar