Innehåll

Avfallsplan 2021–2032

Avfallsplanen i Järfälla är framtagen tillsammans med SÖRAB. Den är ett styrdokument för avfallshanteringen i hela kommunen. Målen i avfallsplanen visar hur kommunerna inom SÖRAB-regionen kommer att arbeta med avfallsfrågor.

Syftet med avfallsplanen kan kortfattas beskrivas till att vi ska:

  • minimera negativ miljö- och klimatpåverkan
  • främja hållbara val
  • minimera avfallsmängderna
  • se till att avfall är rätt sorterat
  • se till att kretsloppen är giftfria.

Avfallsplan 2021-2032 bidrar också till att uppnå FN:s hållbarhetsmål, generationsmålet och de nationella miljökvalitetsmålen.

Målen för avfallsplanen

Fokuset från 2021 till 2032 kommer vara "lätt att göra rätt". Det gäller oavsett om du är invånare, offentlig verksamhet eller företag. För att vi ska veta vad vi behöver göra har vi 5 mål som vi arbetar efter. Dessa mål är:

1. System efter behov

System som är behovsanpassade och tillgängliga gör så att material kan cirkulera samt att avfall förebyggs. Det är viktigt att systemen för material- och avfallsflöden är planerade och utformade på ett miljömässigt hållbart sätt så att det blir lätt att göra rätt nu och i framtiden.

2. Avfall förebyggs

Vi minskar mängden avfall genom återvinning och hållbar konsumtion. Alla ska hjälpa till att minimera mängden avfall och skadliga ämnen i kretsloppet. Vi behöver också återanvända, dela, laga, byta och låna saker mer istället för att köpa nytt.

3. Material cirkulerar

Avfall är material som hanteras som resurs i ett kretslopp. Genom arbete med utveckling och beteendeförändring ökar återvinningen till fördel för minskade mängder avfall till förbränning och deponering. Giftfria kretslopp är en förutsättning för att material ska cirkulera.

4. Matavfall

Vi vill att matsvinn ska förebyggas, samtidigt som matavfall samlas in separat och hanteras som en resurs. Matsvinn är onödigt matavfall som hade kunnat undvikas om det hanterats annorlunda, så som förvarats annorlunda eller tillagats och ätits.

Insamlat matavfall hanteras så att växtnäring och energi tas tillvara. Resterna, de såkallade rötslammet, ska efter behandling vara så rena att de går att föra tillbaka till åker eller skogsmark.

5. Skräp och nedskräpning

Genom att minska mängden skräp, minimerar vi nedskräpningen i offentlig miljö. Det bidrar till ett tryggare samhälle, och genom att sortera skräpet rätt kan vi öka återvinningen och minska mängden avfall.

Frågor och svar

Vad är avfallsplanen?

Avfallsplanen är ett styrdokument som anger hur vi i kommunen ska minska mängden avfall och dess negativa miljöpåverkan. Planen beskriver också vikten av att skapa bättre möjligheter för hållbara val, som tillexempel återbruk och återvinning, utan att sprida farliga ämnen.

Varför har vi en avfallsplan?

Enligt miljöbalken ska alla kommuner i Sverige anta en avfallsplan som en del av renhållningsordningen. Avfallsplanen ska bestå av olika uppgifter gällande avfall som behöver lösas eller förbättras inom kommunen. Planen ska också ange vilka åtgärder kommunen ska göra för att minska avfallets mängd och minska farligt avfall. Avfallsplanen gäller samtliga i kommunen som hushåll, verksamheter, skolor och arbetsplatser.

Hur tog SÖRAB-kommunerna fram avfallsplanen?

Järfälla har valt att ta fram en gemensam avfallsplan med de övriga SÖRAB-kommunerna. SÖRAB-kommunerna är nio kommuner som tillsammans äger avfallsbolaget SÖRAB. Det betyder att Järfälla, Danderyd, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Vallentuna och Upplands-Väsby har likadana avfallsplaner.

SÖRAB samordnar arbetet med att ta fram avfallsplanen. Arbetet leds av en styrgrupp som består av en representant från respektive kommun och en ordförande från SÖRAB. Det är också styrgruppen som sedan följer upp arbetet och ansvarar för att målen i planen uppnås.

Myndigheter, förtroendevalda, tjänstepersoner, företag, organisationer och invånare har bjudits in att komma med synpunkter på förslaget till avfallsplanen. De synpunkter som kommer in tas med i det fortsatta arbetet med att ta fram den slutgiltiga avfallsplanen. Det är kommunfullmäktige som beslutar om den slutgiltiga planen ska antas.

Avfallsplan 2021–2032 tas fram i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter för framtagande av en kommunal avfallsplan (NFS 2017:2).

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp