Innehåll

Hållbart båtliv

Fritidsbåtsverksamheten kan vara kopplad till en del miljörisker så som läckage av metaller och andra miljögifter från båtbottenfärger till mark, vatten och bottensediment. Här hittar du information som kan vara värdefull för dig som båtägare.

Biocidfritt i Mälaren

Inga biocidinnehållande båtbottenfärger är tillåtna i Mälaren. Många båtbottenfärger innehåller bekämpningsmedel (biocider) för att motverka påväxt på skrovet. Dessa ämnen är i många fall skadliga för vattenlevande organismer och för människor, och alltså inte bara för de organismer man vill bekämpa. De negativa effekterna kan uppstå långt efter exponeringen, som utveckling av cancer och hormonell påverkan.

Ämnen som koppar, zink och tributyltenn (TBT) finns i färger med bekämpningsmedel (biocider) och är giftiga för mark- och vattenlevande organismer. TBT är förbjudet sedan 1989, men kan fortfarande finnas i äldre båtbottenfärger och läcka ut från gamla lager färg. Det finns idag inga båtbottenfärger som inte innebär risker för människors hälsa och miljön. I Mälaren får endast färger som inte kräver godkännande användas (biocidfria färger). Sådana färger är vanligen märkta med exempelvis texten ”för insjöar”. Mer information om alternativa tekniker som kan användas för att hålla båten fri från påväxt går att läsa i Miljösamverkan Stockholms Läns informationsblad till enskilda båtägare – Ren båtbotten, bra uppläggning samt skötsel utan onödiga och skadliga tillsatser Pdf, 1.1 MB..

Sanering av båtbotten

För att du som båtägare ska kunna säkerställa att din båt inte läcker ut kemikalier till omgivningen är det viktigt att du så snart som möjligt ser till att sanering av båtbotten görs från biocidfärger. Detta anses som särskilt viktigt om du har en äldre båt som bottenmålats med biocidfärger, då risken för att båtskrovet kan innehålla tributyltenn (TBT) är större.

För mer information och exempel på hur du kan gå tillväga vid sanering av din båt, se Transportstyrelsens publikation Giftfri båtbotten – så här gör du Pdf, 1.7 MB.

Mottagningsanordning för avfall från fritidsbåtar

Fritidsbåtshamnar som har utrymme för fler än 25 fritidsbåtar och som inte omfattas av något av undantagen ska enligt förordning (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg ha en godkänd mottagningsanordning. Det ska finnas en mottagningsanordning för det typ av avfall och farligt avfall som båtägarna normalt har behov av att avlämna och som uppstår under drift eller användning av fritidsbåten. I normala fall bör avfall av följande slag tas emot i fritidsbåtshamnar: toalettavfall, hushållslikande avfall/matavfall, samt farligt avfall så som olja, batterier och kemikalier. En hamn behöver inte ha mottagningsanordning om de i sin avfallsplan kan redovisa att det inte finns behov för avfallslämning av någon avfallstyp.

Den som ansvarar för mottagningsanordningen i en fritidsbåtshamn ska utse en eller fler personer som är ansvariga för upprättandet och genomförandet av en plan för mottagandet av avfall i hamnen, en så kallas avfallshanteringsplan. Avfallshanteringsplanen ska godkännas av tillsynsmyndigheten (miljö- och bygglovsnämnden i Järfälla kommun).

Vad som ska ingå i avfallshanteringsplanen framgår av 5 kap. 7§ Transportstyrelsens föreskrift och allmänna råd om mottagning av avfall från fritidsbåtar ( TSFS 2023:12). Avfallshanteringsplanen ska uppdateras så snart behovet av avfallsavlämning väsentligen förändras, exempelvis när det krävs en ny anordning för en särskild avfallsfraktion, om hamnen byggs ut, eller om antalet hamnanvändare förändras betydligt och kapacitetsbehovet för hamnen därmed ökar. Avfallshanteringsplanen ska som minst revideras och på nytt godkännas av tillsynsmyndigheten var femte år.

Förvaring på egen tomt

Förvarar och underhåller du båten på egen tomt riskerar du att sprida skadliga kemikalier till marken vilket innebär risk för negativ påverkan på växter, djur och egenodlade bär och grönsaker. Var därför försiktig vid underhållsarbeten av din båt, då du till exempel målar eller tar bort färg. Tänk på att slipdamm och färgrester är farligt avfall och ska samlas upp och lämnas till närmaste återvinningscentral.

Båttvätt

Om du ännu inte sanerat din båt från biocidhaltiga bottenfärger innebär det stora risker för spridning av föroreningar även då du tvättar din båt. Osanerade båtar ska därför alltid tvättas över en spolplatta med avancerad rening. Om din båt har sanerats från biocidfärger eller om botten är omålad kan du istället göra något av följande för att hålla båten fri från påväxt:

 • Tvätta din båt vid en rekommenderad borsttvätt. Här kan du hitta din närmaste borsttvätt.
 • Använd skrovskyddsduk som sluter tätt kring båtskrovet och förhindrar påväxt.
 • Om möjlighet finns, lyft din båt i båtlyft de perioder du inte använder båten.
 • Använd båtbottenfärger som med hjälp av fysikaliska egenskaper förhindrar påväxt genom exempelvis ett syrefritt skikt.

Latrinavfall

Det är sedan den 1 april 2015 förbjudet att tömma sitt latrinavfall från fritidsbåtar i vattnet. Latrinavfallet ska istället tömmas i särskilda tömningsstationer.

Transportstyrelsen har fram till 1 maj 2023 upprätthållit den så kallade Hamnkartan för fritidsbåtar redovisar var det finns tömningsstationer för toalettavfall. Från och med 1 maj 2023 har kommunen tagit över tillsynsansvaret över fritidsbåtshamnarnas avfallshantering och Transportstyrelsen uppdaterar därför inte längre Hamnkartan. Hamnkartan visar de tömningsstationer som Transportstyrelsen hade kännedom om fram till våren 2022. Diskussioner pågår om hur Hamnkartan kan fortsätta finnas i någon form.

Tips till dig som har båt

 • Sanera din båt från biocidhaltiga bottenfärger.
 • Håll din båt ren och undvik onödiga kemikalier.
 • Skydda dig mot hälsofarliga kemikalier och använd skyddsutrustning vid underhållsarbeten.
 • Kör miljöanpassat och optimera din båts motor för bästa effekt.
 • Använd rätt och rent bränsle.
 • Se upp med spill till omgivningen och rapportera till miljö- och bygglovsnämnden (tel. 08-580 285 00).
 • Ta hand om ditt farliga avfall.
 • Använd avsedda tömningsstationer för ditt latrinavfall.

Om du vill läsa mer

Miljösamverkan Stockholms Läns informationsblad till enskilda båtägare -

Ren båtbotten, bra uppläggning samt skötsel utan onödiga och skadliga tillsatser Pdf, 1.1 MB.

Båtklubbar - Ett hållbart båtliv för alla Pdf, 1.4 MB.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp