Gå direkt till sidans innehåll

Djursjukhus vid Kassavägen

460x260

Detaljplan för djursjukhus, del av fastigheten Veddesta 2:1

Kommun­styrelsen beslutade 2019-06-03 att ge planut­skottet i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för nytt djursjukhus inom del av fastigheten Veddesta 2:1 vid Kassavägen. Syftet med planuppdraget är att pröva möjligheten att uppföra ett nytt djursjukhus inom del av fastigheten Veddesta 2:1 vid Kassavägen.

Förslaget innebär att marken bebyggs med ett djursjukhus med lokaler för klinisk verksamhet, kontor samt butik i bottenvåning. Inom markområdet kommer en personal- och besöksparkering samt hundrastgård att uppföras för användning av sjukhusgäster och besökande i området.

Planarbetet handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900 i dess lydelse efter den 1 juli 2017. Ett standardförfarande kan tillämpas när planförslaget anses vara förenligt med översiktsplanen, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Upplysningar om plan­förslaget

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om detaljplanen.

Planarkitekt Louise Forsvik, telefon: 08-580 226 58, e-post: louise.forsvik@jarfalla.se

Exploateringsingenjör Linda Karlsson, telefon 08-580 226 88, e-post: linda.j.karlsson@jarfalla.se

Aktuella handlingar

Planuppdrag

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp