Gå direkt till sidans innehåll

Begär plan­besked

Om du vill att en detaljplan ska ändras kan du begära ett plan­besked.

Om du ska bygga eller anlägga något som förutsätter att den gällande detalj­planen ändras kan du lämna in en begäran om planbesked. Begäran ska vara skriftlig och inne­hålla en beskrivning av din idé, en karta över området och gärna ritningar.

Kommunen svarar på din förfrågan genom att lämna ett positivt eller negativt plan­besked. Planbeskedet är ett svar på om kommunen kommer att inleda en plan­läggning eller inte. Priori­teringen av planärenden följer främst inriktningen i över­sikts­planen. Den beskriver att fokus i planeringen är att utveckla Jakobsberg, Veddesta och Barkarby till en regional stadskärna. Tyngdpunkten i planeringen är större projekt kring tunnelbanan och pendeltåget. Men det finns vissa möjligheter att inleda planarbeten även för mindre projekt.

Kommunstyrelsen beslutade i maj 2018 om en strategi för planläggning av mindre bostadsprojekt på privata tomter. I strategin beskrivs under vilka förutsättningar som arbete med mindre detaljplaner kan inledas.

Strategi för prioritering av mindre bostadsprojekt på privatägd mark (KS 180528)PDF

Om planbeskedet gäller villatomter är en grundläggande för­utsättning att flera enskilda fastighetsägare går ihop och samordnar sina intressen.

För professionella byggaktörer gäller också att en begäran om planbesked ska lämnas in om ett planarbete önskar inledas, men samordning enligt ovan krävs ej.

I övrigt prioriteras ärenden som;

  • Bidrar till ett varierat bostadsbestånd
  • Bidrar till ett tryggt och attraktivt lokalsamhälle
  • Inte påverkar kommunala anläggningar
  • Har en positiv betydelse för Järfällas näringsliv

Kommunen tar ut en avgift för att meddela planbesked oavsett om de är positiva eller negativa.

Kostnaden anges i kommunens taxaPDF

Om en planläggning påbörjas skrivs ett plankostnadsavtal mellan fastighets­ägaren och kommunen. I avtalet regleras att fastighetsägaren står för kommunens arbete enligt timtaxa, eventuella ut­redningar, framtagande av handlingar med mera. Arbetet sker alltid till själv­kostnads­pris, men överstiger normalt 100 000 kronor.

Senast uppdaterad: 2019-05-14

Upp