Innehåll

Kontrollprogrammets utformning och innehåll

På den här sidan hittar du information om kontrollprogram för bygg- och exploateringsprojekt. Bygg- och anläggningsverksamhet i exploateringsprojekt kan orsaka störningar för omgivningen. Senast 6 veckor innan arbetet i ett exploateringsområde påbörjas ska ett kontrollprogram för omgivningspåverkan under byggtiden tas fram.

Att minimera påverkan på människors hälsa och miljö.

Järfälla kommun upplever nu och sedan ett par år tillbaka ett högt exploateringstryck med mycket ny bebyggelse och flera nya bostadsområden. Det är roligt och spännande men kräver samtidigt att planering för att minimera de störningar som kan uppstå för miljön samt för boende närområdet. Ansvaret för detta ligger på verksamhetsutövaren och säkerställs genom ett välfungerande kontrollprogram. Kontrollprogrammet lämnas in till miljö- och bygglovsnämnden som efter granskning och eventuella synpunkter fastställer det.

Kontrollprogrammets utformning och innehåll

Syftet med ett kontrollprogram är att uppmärksamma störningar som kan komma att uppstå under byggtiden och fastställa vilka åtgärder som bör vidtas för att minimera dessa störningar. Ett kontrollprogram ska omfatta följande områden:

  • hantering av schaktmassor
  • vattenhantering (länshållningsvatten, processvatten och dagvatten)
  • dagvattenhantering inom bebyggt kvarter
  • luft
  • buller
  • kemikaliehantering
  • avfall och farligt avfall
  • hantering av klagomål
  • samordning med andra byggprojekt.

I faktabladet Information till exploatörer om kontrollprogram Pdf, 489.4 kB. kan du läsa mer om vad ett kontrollprogram bör innehålla samt vilka krav som finns kopplat till bygg- och exploateringsprojekt inom Järfälla kommun.

Bestämmelser för kontrollprogram finns i miljöbalken (26 kap 19 §) och det är verksamhetsutövaren, oftast byggherren eller exploatörens, som ska arbeta fram själva kontrollprogrammet.

Ett färdigställt kontrollprogram för omgivningspåverkan ska skickas in till miljö- och bygglovsnämnden senast 6 veckor innan arbetet påbörjas och kan skickas via e-post till adressen miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp