Gå direkt till sidans innehåll

Dödsbo­anmälan

När en person avlider ska en bo­uppteckning förrättas efter den avlidne. Räcker den avlidnes tillgångar inte till annat än begravnings­kost­nader och andra utgifter med an­ledning av dödsfallet kan en dödsbo­an­mälan göras istället.

En dödsboanmälan är en kostnadsfri samman­ställning av den avlidnes tillgångar och skulder och bör göras så snart som möjligt och helst inom två månader från dödsfallet. Dödsbo­anmälan handläggs av socialtjänsten. 

För att göra döds­bo­anmälan krävs:

 • att det inte finns några pengar eller tillgångar kvar efter att hela eller delar av begravningen är betald.
 • att den avlidnes efter­levande maka eller make inte har några gemen­samma tillgångar med den avlidne.
 • att den avlidne inte har någon fast egendom (hus, villa) eller tomträtt.
 • att den avlidne var folk­bok­förd och bodde i Järfälla.
 • att de anhöriga inte rör tillgångarna i dödsboet innan kommunens hand­läggare kommer på hembesök.

Vad händer med auto­giron, räkningar, hyres­avier och skulder?

 • Alla eventuella auto­gireringar, överföringar och liknande ska stoppas omgående efter döds­fallet. Detta görs av dödsbo­delägarna.
 • Om den avlidne har bott själv ska hyres­avtalet till den avlidnes boende sägas upp omgående av dödsbo­delägarna. Vid dödsfall är uppsägnings­tiden för hyresavtal alltid en månad.
 • Eventuella skulder för den avlidne tas inte med i dödsbo­anmälan.

Hur går utredningen om dödsbo­anmälan till?

Du som är dödsbo­delägare eller företrädare för dödsboet kan kontakta kommunens dödsbo­utredare som gör ett hembesök i den avlidnes bostad.

Vid hembesöket uppskattar hand­läggaren boets värde och går igenom dödsboets tillgångar och skulder. Dödsbo­anmälan gäller för den ekonomiska situationen på dödsdagen och bör göras senast inom två månader efter dödsfallet.

Att tänka på inför hem­besöket:

 • att inte röra någonting i hemmet före hem­besöket.
 • att förbereda nödvändiga handlingar som du får skriftlig information om från dödsbo­utredaren
 • att du som dödsbo­delägare ansvarar för att bostaden städas, töms och åter­lämnas till hyres­värden efter hem­besöket.
 • dödsbo­utredaren gör själva dödsbo­anmälan och sänder den för registrering hos skatteverket.

Begravnings­kostnader

Om den avlidne inte har till­räckligt med pengar till begravningen kan kommunen hjälpa till med ekonomiskt bistånd till begravningen. Transport till hemländer ingår inte i biståndet.

Har du frågor?

Kontakta servicecenter på telefon: 08-580 285 00 (tonval 1) för hjälp.

Upp