Innehåll

Förskole- och skolstöd

I förskole- och skolstödet finns personal med olika yrkeskompetenser såsom psykolog, socionom, specialpedagog, speciallärare och talpedagog. De arbetar bland annat på uppdrag av förskolor och skolor i kommunen. Insatserna är främst främjande och förebyggande och syftar till att bidra till barns och elevers utveckling och lärande.

Förskolepsykologer

Psykologerna arbetar med stöd till förskolor genom handledning, konsultation och utbildning för personal. De har ett nära samarbete med de övriga yrkes­kompetenserna inom förskolestödet.

Talpedagoger

Talpeda­gogerna fungerar som konsultativt stöd inom områdena tal-, språk- och kommunikations­hinder. De genomför utbildningsinsatser för personal i metoder som är till hjälp för barn och elevers tal-, språk- och kommun­ikations­utveckling. Vid behov och samtycke från vårdnadshavare kan talpedagoger även språkträna enskilda elever och handleda personal att kunna fortsätta arbete på egen hand.

Specialpedagogiskt stöd

Förskolor och skolor erbjuds specialpedagogisk konsultation, handledning och utbildning. Arbetet sker i samverkan med rektorer och elevhälsoteam (på skolor) och berör bland annat organisatoriska frågor, stöd i kartläggningar och utredningar samt arbete kring elever i särskilt behov av stöd.

Matematik-, språk-, läs- och skrivutvecklare

Utvecklarna har i uppdrag att stötta personal i förskola och skola att höja undervisningskvalitén för ökad måluppfyllelse hos kommunens elever. Detta sker bland annat genom kompetensutveckling utifrån systematiskt kvalitetsarbete kring screeningar. Utvecklarna kan även konsulteras i arbetet kring särskilt begåvade barn och elever.

Närvaroarbete och SIP

Förskole- och skolstödets närvaroteam konsulterar och stöttar skolor i arbetet kring problematisk skolfrånvaro. I undantagsfall kan elever ges undervisning i elevhälsans lokaler för att kunna återgå till utbildning. Inför och i ett sådant arbete sker samverkan med skolans elevhälso­grupp, eleven, vårdnads­havare och eventuellt andra myndigheter eller personer. Förskole- och skolstödet har SIP-samordnare som kan fylla en viktig sammanhållande funktion i detta.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp