Innehåll

Berghems förskola

Berghems förskola har fem avdelningar med barnen indelade i blandade åldersgrupper. Förskolan ligger nära flera skogspartier och lekplatser i ett villa- och radhusområde i norra Jakobsberg, och har eget tillagningskök med utbildad kock som serverar god, vällagad och näringsriktig mat. Vi ser barnen som kompetenta, nyfikna och lärande. Det ger oss möjlighet att skapa en spännande och lärande förskolemiljö.

Kontakt

Expedition
08-580 285 83

Östanvägen 4
177 70 Järfälla

Rektor

Rose-Marie Eriksson
08-580 287 49
rose-marie.eriksson2@jarfalla.se

Vår utbildning

Berghems förskola erbjuder en utbildning som är rolig, trygg och lärorik för alla barn. Pedagogisk omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. På förskolan ser vi barnens möjligheter och utgår från deras erfarenheter. Vi arbetar tematiskt utifrån barnens intressen. Personalen deltar som medforskare.

Flickor och pojkar får utveckla sin personlighet utan begränsningar av stereotypa könsmönster.

Lärandet utvecklas i mötet med andra människor och ger barnet möjlighet att uppleva.

  • Jag vill!
  • Jag vågar!
  • Jag förstår!
  • Jag kan!

Språk

Språk och lärande hänger ihop, det gör också språk och identitetsutveckling. Språket är vårt viktigaste redskap för att utveckla förmågan att kommunicera med andra.

I vardagen ger personalen språkliga utmaningar till barnen, de använder beskrivande ord, sätter ord på, stannar upp och fokuserar och förklarar det barnen upplever.

Personalen på Berghems förskola använder också bildstöd och tecken (TAKK) för att förstärka barnens språk. Det för att barnen ska få möjlighet att utveckla ett rikt och nyanserat språk.

En viktig del i språkarbetet är att lyssna på varandra. Barnen ges talutrymme och möjlighet att berätta, ställa frågor, formulera och uttrycka sina tankar i ord.

Barnen har tillgång till böcker, spel, pussel och annat material som uppmuntrar deras nyfikenhet för symboler, bokstäver och skriftspråket. Barnen får möjlighet att lära sig bokstävernas namn och hur de låter.

I leken utvecklas barnens språk och kommunikation. Barnen får möjlighet att uttrycka och arbeta med sina upplevelser, erfarenheter och känslor.

Matematik

Tal, språk, mönster, form, tid och rum är matematik. På Berghems förskola leker barnen in sin kunskap, matematik ska ge lust och glädje.

I vardagen synliggör personalen matematik genom att visa konkret att matematik finns överallt. Äpplen delas i halvor och fjärdedelar, geometriska former som cirkel kan också kallas rund, en boll är ett klot, barnens kläder har olika färger, mönster och storlek, i skogen finns långa pinar, korta pinnar, höga träd och låga träd. Ord och begrepp som lång, längre, längst och fler, färre, färst får barnen uppleva konkret.

Matematik finns också i sånger, ramsor, danslekar, spel och i sagor.

När barnen får jämföra, se likheter och skillnader, räkna, sortera och klassificera får de förståelse för matematikens grundläggande strukturer. I grupp får barnen reflektera över sina tankar och idéer kring hur matematiska problem ska lösas, då skapas förståelse för att det finns flera sätt att komma fram till svaret.

Grunderna läggs när barnet undersöker sin omvärld och samspelar med andra om likheter och olikheter, delar och helheter samt begrepp och symboler.

Personalen ger barnen tid och möjlighet till lek, egen lek och lek med andra. Barnen leker in sin kunskap.

Naturvetenskap och teknik

I vardagen vill personalen på Berghems förskola ge barnen möjlighet att utveckla ett intresse för naturvetenskap, genom att undersöka naturen i närmiljön, på gården och i skogen. Utifrån barnens frågor och funderingar gör vi experiment och utforskar olika fysikaliska fenomen, som vatten i olika former - fast, flytande och gas.

Teknik i förskolan är allt från att bygga och konstruera till att lösa olika problem man möter i vardagen. Personalen ger barnen möjlighet att prova olika tekniska lösningar när de bygger med klossar, bygger i sandlådan, klipper i olika material, väver och syr.

I bygg och konstruktionslek, bredvidlek och regellek uttrycker sig barnen olika.

Barns inflytande

På Berghems förskola tar personalen tillvara barnens tankar och idéer för att skapa mångfald i lärandet. Personalen tar reda på barnens intressen genom observationer och barnintervjuer för att kunna planera utbildningen utifrån barnen intressen och behov.

Barnen är delaktiga kring val av innehåll i sin vardag på olika sätt, till exempel val av aktivitet inomhus genom bildschema, reflektion efter avslutad aktivitet. Under tema/projektarbete får barnen reflektera och ställa hypoteser kring olika fenomen tillsammans med sina kamrater. Personalen uppmuntrar barnen att uttrycka sina tankar och idéer genom att ställa produktiva frågor under tema/projektarbetet.

Barnen oavsett ålder reflekterar över dokumentation kring sitt lärande som sätts i barnens egen portfolio och på så sätt får personalen kunskap om barnets tankar och idéer och kan ta tillvara dem i utbildningen.

Vision och värdegrund

Berghems förskola ska vara en plats för barn och vuxna där alla kan känna sig trygga, trivas och känna glädje och där ingen skall bli utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Alla ska arbeta för att skapa en miljö där alla behövs och där alla ska känna sig trygga, sedda och accepterade för den de är.

Vi vill ge våra barn glädje, därför arbetar vi mot lustfyllt lärande - vi vill ha roligt när vi lär oss. Därför måste vi som pedagoger och medarbetare i arbetslaget vara positiva, engagerade, lyssna och, vi duger som vi är.

Vi vill att alla ska visa hänsyn och respekt. Därför är alla vuxna goda förebilder genom att ge varandra och andra uppmärksamhet och bekräftelse. Därför måste vi som pedagoger och medarbetare i arbetslaget lyssna på vad andra har att säga, ha en förståelse för andra individer stora som små och att uppmuntra och berömma varandra.

Vi vill ta vara på allas engagemang, ha inflytande över vår utbildning i vardagen och påverka via avdelning, barn och föräldraråd. Därför måste vi som pedagoger och medarbetare i arbetslaget vara närvarande här och nu, vara förberedda i våra aktiviteter och öppna för andras tänkande och ta tillvara på allas erfarenheter.

Alla människor har lika värde - därför ser vi våra unika personligheter och kompetenser som en tillgång. Därför måste vi som pedagoger och medarbetare i arbetslaget lyssna på varandra, vara ärliga, ta vara på alla unika tillfällen som barnen ger oss dagligen. Ta tillvara på allas olikheter och respektera dem.

Trygghet är en förutsättning för lärande och utveckling därför är vi alla lyhörda och finns tillhands för att stötta och hjälpa varandra i vardagen. Därför måste vi som pedagoger och medarbetare i arbetslaget vara ärliga, lyssna på alla barn som vuxna, alla barn ska känna sig trygga och säkra.

På Berghems förskola sker värdegrundsarbetet överallt och hela tiden. Barnen ska känna sig trygga, bli sedda och känna glädje på förskolan. De ska få vara som de vill vara och kunna påverka sin förskolevardag.
Personalen använder barnlitteratur som ett redskap i värdegrundsarbetet till exempel Tio små kompisböcker, som tar upp ämnen som säg stopp, samarbete, säg förlåt och vänta på sin tur.

Alla barn uppmuntras att prova allting, och att inte hindras av sitt kön. Bland annat bedrivs kompensatorisk pedagogik som innebär att barnen stärks och uppmuntras i egenskaper som de utan ett aktivt jämställdhetsarbete kanske inte hade fått tillgång till.

Organisation

Berghems förskola är en del av Vattmyra förskolor. Där ingår även Fyrspannsvägens förskola, Nibble förskola och Vattmyra förskola.

Förskolorna har gemensamma planeringsdagar och under jul och sommarledigheten slår vi ihop förskolorna.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp