Innehåll

Vallvägens förskola

Vallvägens förskola ligger i ett villaområde med närhet till skogen. Vi har en gård med stora lekytor.

Kontakt

Vallvägen 1
177 40 Järfälla

Rektor

Annika Kruse
08-580 294 25
annika.kruse@jarfalla.se

Fler kontaktuppgifter

Biträdande rektor
Marika Lidström
08-580 286 32
marika.lidstrom@jarfalla.se

Biträdande rektor
Charlotte Söderberg Arriaza
08-580 227 05
charlotte.soderberg.arriaza@jarfalla.se

Avdelning Lingonet
08-580 281 41

Avdelning Björnbäret
08-580 283 49

Avdelning Blåbäret
08-580 281 40

Avdelning Hjortronet
08-580 286 59

Kök
08-580 294 43

Verksamhet och arbetssätt

Vallvägens förskola erbjuder en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik för alla barn. Pedagogisk omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Barnen erbjuds en inbjudande och inspirerande miljö där leken står i centrum. Miljön utformas så den utmanar barnens intressen så att leken, nyfikenheten och lusten att lära stimuleras. Barnen uppmuntras att uttrycka sina tankar och åsikter och har på så sätt inflytande över den dagliga verksamheten. Flickor och pojkar får utveckla sin personlighet utan begränsningar av stereotypa könsmönster.

Matematik

Matematik handlar om mönster, tal, språk, relationer, tid och rum och är något som ska ge lust och glädje samtidigt som det utmanar till kreativitet och skapande.

Vi försöker synliggöra situationer i barnens vardag, som för dem är meningsfulla, där vi genom konkreta handlingar visar att matematik finns överallt. I halsbanden och pärlplattorna hittar vi mönster, en hel hands fingrar står för antalet fem, äpplen går att halvera och göra fjärdedelar av, geometriska former har olika namn som cirkel, triangel och kvadrat. i hallen gör vi par av stövlar och vantar och färger kan vara olika och lika och barnens saker kan hamna under och över varandra.

Matematiken finns även i sånger, ramsor, danslekar, spel, ute i naturen, i sagor med mera. När vi låter barnen räkna, sortera och klassificera utvecklas barnens förståelse för de grundläggande strukturerna i matematik.

Genom att låta barnen reflektera tillsammans över sina tankar och idéer om hur matematiska problem ska lösas, skapas en förståelse för att det inte bara finns ett sätt att komma fram till svaret, utan flera.
Allt detta tillsammans ger barnen en bra matematisk grund att stå på.

Språk

Språk och lärande hänger ihop. Språket är vårt viktigaste verktyg för att kunna utveckla förmågan att kommunicera med andra. I förskolan stärker vi språket genom dagliga dialoger, sagoläsning, rim och ramsor, sånger och lekar.

För att ge barnen ett rikt och nyanserat språk använder vi beskrivande ord och benämner allt med dess rätta namn. Vi försöker också att ge variation i språket för att barnen ska få höra olika ord som kan betyda samma sak.

Det är viktigt att alla barn får talutrymme och möjlighet att formulera sina tankar. En lika viktig del i språkarbetet är också att lyssna på varandra.

Vi uppmuntrar barnens nyfikenhet för bokstäver, symboler och skriftspråk. Vi har bland annat alfabetet tillgängligt på väggar och bord. Vi ljudar så att barnen hör hur bokstäverna låter, vi skriver ner de ord som barnen vill skriva av. Barnen har tillgång till pussel, spel, böcker och annat material som har anknytning till skriftspråket.

Naturvetenskap och teknik

På Vallvägens förskola vill vi uppmuntra och stärka barnens intresse för naturvetenskap och teknik. Utifrån barnens frågor och funderingar gör vi olika experiment och tillsammans med barnen utforskar vi natur­vetenskapliga fenomen.

Naturvetenskap i förskolan kan till exempel vara att undersöka friktion när man glider på strumporna eller åker pulka i backen. Vi undersöker vattnets olika faser; fast, flytande och gas. Vi utforskar naturen i vår närmiljö och upptäcker tillsammans med barnen årstidernas växlingar.

Teknik kan vara allt från att bygga och konstruera till att lösa problem som man stöter på i sin vardag. Vi uppmuntrar barnens nyfikenhet genom att låta dem experimentera och pröva olika tekniska lösningar till exempel vid kojbygge, när man viker pappersflygplan, klipper i olika material, väver och syr.

Barns lek

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett barn som är engagerat i lek är både motiverat och intresserat samt bearbetar sina erfarenheter och övar förmågor.

Barn uttrycker sig genom olika lekar såsom rollek, bygg och konstruktionslek, regellek, bredvidlek, symbollek och så vidare.

I förskolan ger vi mycket tid, möjlighet och utrymme för barns fria lek. Barn leker in sin kunskap.
Vi vuxna har en viktig roll i barns lek. Vi behöver delta i och observera leken för att veta vad som tilldrar sig, vad barnen gör och vad de lär sig.

Genom leken utvecklas och stimuleras barnens fantasi, inlevelse, kommunikation, språk och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet får genom leken möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.

Mångfald

Förskolan är en social och kulturell mötesplats. På Vallvägens förskola arbetar vi för att varje barn ska få möjlighet att känna delaktighet i sin egen kultur och att utveckla respekt och känsla för andra kulturer.

Det interkulturella lärandet är ett förhållningssätt som bygger på ömsesidig respekt, tolerans, jämlikhet och social rättvisa. Vi strävar efter att stärka barnen och förbereda dem för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle.

Genus och jämställdhet

På Vallvägens förskola ger vi flickor och pojkar samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.
Vi strävar efter att ha en mångsidig och tillåtande miljö för att utmana och berika barnens lekar. Det finns många sätt att vara flicka eller pojke på. Genusarbete handlar inte om att ta bort något från barnen utan bara om att lägga till.

Lösningsinriktad pedagogik

Den lösningsinriktade pedagogiken bygger på att skapa ett positivt förhållningssätt till sina medmänniskor.
Vi ser det positiva i varje barn och lyfter fram det genom beröm och uppmuntran. Detta stärker barnens självkänsla och ger dem en förståelse för hur vi bemöter varandra.

Det är viktigt för oss pedagoger att vara goda förebilder och se möjligheter istället för hinder.

Portfolio

Varje barn har en egen portfoliopärm där deras lärprocesser dokumenteras i text och bild. Dokumentationen synliggör barnets eget lärande och används som underlag för att utforma verksamheten.

Vår vision

En förskola där barnet finner lust och glädje att leka och lära i samspel med andra och utvecklar självkänsla, ansvarstagande, generositet och medkänsla.

Vår värdegrund

Förskolan strävar efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor är olika och har lika värde.
Omsorgen om och hänsynen till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Nolltolerans gäller på enheten, ingen får kränka någon annan.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp