Innehåll

Bygglov - så går det till


Vad händer när du skickar in en ansökan? Vad är det egentligen som granskas och kommer grannarna få lämna synpunkter? Läs om din ansökans resa från det att den skickas in till att beslut fattas.

1. Förberedelser

Bygglov eller inte?

Det första du behöver göra är att ta reda på om det du har tänkt göra kräver bygglov eller anmälan. På vår sida "Behövs lov eller anmälan" hittar du de vanligaste åtgärderna och vilka handlingar som krävs vid ansökan.

Behövs lov eller anmälan

Vad gäller för din fastighet?

Innan du börjar planera ditt projekt är det viktigt att du tar reda på vad du får bygga på din fastighet. Detaljplanen för ditt område reglerar bland annat vad din fastighet får användas till och hur mycket du får bygga. Om det inte finns en detaljplan kan du söka ett förhandsbesked för att få veta om tomten är lämplig att bygga på. Det är också bra att kolla upp om din fastighet är kulturhistoriskt värdefull. I Järfällakartan kan du se detaljplaner och kulturhistoriskt värdefulla områden.

Järfällakartan.

Förhandsbesked

Behöver du en kontrollansvarig?

Vid vissa åtgärder måste du utse en certifierad kontrollansvarig. Några av den kontrollansvariges uppgifter är att hjälpa till med förslaget till kontrollplan, se till att kontrollplanen följs och vara med på möten.

Kontrollansvarig

2. Skicka in din ansökan

När du tagit fram ritningar och övriga handlingar som krävs kan du skicka in din ansökan till oss.

Det enklaste sättet att ansöka är via vår e-tjänst. I e-tjänsten fyller du i kontaktuppgifter och information om den åtgärd som ansökan avser. Du bifogar också de handlingar och ritningar som behövs.

Ansök via e-tjänst

Inom några dagar efter att din ansökan har kommit in till oss får du en bekräftelse på att din ansökan är mottagen. Du kommer också bli informerad när vi ser att din ansökan är komplett eller om den måste kompletteras.

3. Ärendet handläggs

Under handläggningstiden görs en bedömning av din ansökan för att se om din planerade åtgärd bland annat stämmer överens med gällande detaljplan och lagstiftningen.

Kompletteringar

Om det saknas handlingar i din ansökan meddelar vi dig vad som saknas inom tre veckor. Du får möjlighet att skicka in handlingarna inom en viss tid. I vissa fall kan vi också meddela dig om att du behöver göra ändringar i din ansökan för att den ska bli godkänd. Vill du själv göra ändringar i ett pågående ärende skickar du in reviderade handlingar.

Synpunkter från grannar och andra berörda

Ibland kan ett ärende behöva skickas på remiss till en annan förvaltning eller myndighet innan slutlig bedömning görs i ditt ärende.

Om din ansökan avviker från detaljplanen, eller om den ligger utanför detaljplanelagt område skickar skickas ett så kallat grannehörande ut. Grannarna får information om det du vill bygga eller ändra.

Om en negativ synpunkt kommer in, skickar vi den till dig som sökande för möjlighet till bemötande.

Efter svarstiden passerat gör handläggaren en samlad bedömning av de synpunkter som kommit in. Finns eventuella olägenheter ska de vägas mot nyttan av åtgärden.

Om bedömningen görs att bygglov inte kan ges

Om åtgärden du ansökt om strider mot detaljplanen så meddelar vi dig det. Om avviken inte är liten och därmed inte bedöms kunna få lov så får du möjlighet att antingen revidera ditt förslag, dra tillbaka din ansökan eller få ansökan prövad av Miljö- och bygglovsnämnden.

3. Vi fattar ett beslut

Förutsatt att din ansökan är komplett kommer du att få ett beslut inom fyra veckor om din ansökan gäller en anmälan eller inom tio veckor om din ansökan gäller ett lov. Beslutet publiceras på Post- och Inrikes Tidningars webbplats och efter fyra veckor går beslutet inte längre att överklaga.

Att ett beslut har fattats betyder inte att det är fritt fram att börja bygga. Innan du kan ta det första spadtaget måste du ha ett startbesked. Enklare åtgärder får dock oftast lov och starbesked i samma beslut.

4. Tekniskt samråd och startbesked

Förutom lov behöver du alltid ha ett startbesked innan du får börja bygga. Ett startbesked är ett beslut som fattas när du har visat att projektet kan antas uppfylla alla krav som ställs enligt lagstiftningen.

I mindre projekt kan du få ditt startbesked samtidigt som du får ditt beslut om lov. Även om du får startbesked direkt behöver du vänta fyra veckor efter det att lovbeslutet kungjorts innan du börjar bygga. I större eller mer komplexa projekt krävs ett tekniskt samråd innan du kan få ett startbesked.

Tekniskt samråd

I större eller mer komplexa projekt krävs ett tekniskt samråd innan du kan få ett startbesked. Du får då en kallelse från en byggnadsinspektör. När det tekniska samrådet genomförts, handlingar kommit in och kontrollplanen är färdig får du ditt startbesked.

Det tekniska samrådet är ett fysiskt eller digitalt möte, där du och byggnadsinspektören bland annat går igenom kontrollplanen och hur arbetet ska planeras och organiseras.

Normalt kallas du som byggherre och din anlitade kontrollansvariga. Ibland kan även konstruktör, brandsakkunnig eller annan sakkunnig också kallas.

Vid det tekniska samrådet går vi igenom:

 • arbetets planering och organisation
 • byggherrens förslag till kontrollplan och övriga handlingar som byggherren har skickat in
 • hur förekomsten av tänkbart farligt avfall har inventerats, om samrådet avser en rivningsåtgärd
 • behovet av att byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök eller av andra tillsynsåtgärder
 • behovet av ett färdigställandeskydd
 • behovet av utstakning
 • byggnadsnämndens behov av ytterligare handlingar inför beslut om kontrollplan eller startbesked och
 • behovet av ytterligare sammanträden.

5. Arbetsplatsbesök

Om du haft ett tekniskt samråd gör byggnadsinspektören oftast minst ett arbetsplatsbesök på ditt bygge. Arbetsplatsbesök ska alltid göras vid stora eller komplicerade byggprojekt, eller om man har kommit överens om det vid det tekniska samrådet.

Under besöket kontrollerar byggnadsinspektören att bygget följer kontrollplanen och bygglovet. Besöket görs efter tekniskt samråd och startbesked. Vid enklare åtgärder behövs inte ett arbetsplatsbesök.

6. Slutbesked

Du får inte börja använda det du har byggt eller ändrat innan du har fått ditt slutbesked.

När du byggt färdigt begär du ett slutbesked. En begäran om slutbesked görs skriftligt och vilka handlingar som du ska skicka in med din begäran om slutbesked framgår av startbeskedet.

Ett slutbesked är ett beslut som fattas när du har byggt färdigt och visat att det du har byggt uppfyller alla krav som ställts. Du får inte börja använda det du har byggt, ändrat eller installerat innan du har fått ditt slutbesked.

När ett slutbesked meddelats avslutas ärendet hos stadsbyggnadskontoret.

Slutsamråd

För byggåtgärder som har omfattats av tekniskt samråd ska ett slutsamråd hållas innan du kan få ett slutbesked, om det inte framgår av startbeskedet att det inte behövs.

Vid slutsamrådet diskuteras till exempel:

 • hur kontrollplanen, andra villkor i startbeskedet och kompletterande villkor har följts
 • eventuella avvikelser från bestämmelser
 • kontrollansvariges utlåtande
 • dokumentation från kontrollansvarig och från handläggaren
 • behov av ytterligare åtgärder.

Ansök om slutbesked via e-tjänst

Tips och råd

 • Visste du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.
 • Har du tänkt på att byggnader måste vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Läs mer i foldern Tillgänglighet och användbarhet för alla i en- och tvåbostadshus. Pdf, 4.3 MB.
 • Har du pratat med grannarna? Ibland kan processen gå snabbare och smidigare om du redan i ett tidigt skede har pratat med alla som berörs.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp