Innehåll

Byggbod, byggetablering, byggskylt

Byggetablering är ett sammanfattande namn på tillfälliga funktioner som behövs under byggtiden. Byggbod för platskontor, personalutrymmen, container för förvaring av material och verktyg behövs ofta i anslutning till byggarbetsplatsen. Stängsel eller plank kan behövas för att inhägna området.

Behövs bygglov?

Du behöver ansöka om bygglov om du ska:

 • uppföra byggbod
 • ställa upp container
 • anordna upplag för exempelvis byggmaterial
 • sätta upp byggplank
 • sätta upp byggskylt

Du behöver inte ansöka om bygglov om du ska sätta upp ett glest byggstängsel, till exempel ett ”Gunnebostängsel”.

Tidsbegränsat bygglov

Det är vanligt att söka tidsbegränsade bygglov för uppförande av byggbodar och andra byggnadsverk kopplade till byggnadsprojektet. Tidsbegränsat bygglov är ett bygglov för en åtgärd som ska finnas under en begränsad tid. Du kan läsa mer här "Tidsbegränsat bygglov".

Att tänka på

 • Byggetableringen bör placeras i anslutning till byggarbetsplatsen och på egen fastighet om det går.
 • För byggetablering på någon annans mark behöver du fastighetsägarens tillstånd. Tänk också på att om du ska placera en byggetablering på allmän plats, till exempel gatumark eller parkmark, så krävs polistillstånd.
 • Kontorsarbetsplatser och besöksutrymmen i byggbodar ska ha god tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Handlingar som vi vanligtvis behöver

 1. Situationsplan
  Om fastigheten är stor ange koordinater för byggnadens hörn.
 2. Planritning
 3. Fasadritning
 4. Sektionsritning
 5. Konstruktionsritning
 6. Förslag till kontrollplan
 7. Avvecklingsplan
  Om din ansökan avser ett tidsbegränsat bygglov måste du skicka in en avvecklingsplan. Avvecklingsplanen beskriver det tidsbegränsade behovet och hur platsen ska återställas när ett tillfälligt lov upphör att gälla. Redan i bygglovsansökan måste du redovisa varför bygglovet bara behövs under en begränsad tid och hur avvecklingen ska gå till på ett sätt som gör den kommande avvecklingen trovärdig. Det är du som bygger eller ändrar som har ansvaret för att avvecklingen görs på det sätt som står i avvecklingsplanen.
 8. Brandskyddsbeskrivning
  Brandskyddsbeskrivning är en projekteringshandling som anger förutsättningarna för hur byggnadens brandskydd ska uppfyllas. Handlingen ska vara fackmannamässigt utförd för att du ska kunna få startbesked. Brand- och utrymningsritningar ingår ofta i brandskyddsbeskrivningen.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp