Innehåll

Solceller och solpaneler

Solfångare och solcellspaneler, så kallade solenergianläggningar, kräver i vissa fall bygglov på byggnader inom detaljplanerat område. Utanför detaljplan krävs det normalt inte bygglov för solenergianläggningar på byggnader. Solfångare och solcellspaneler som är fristående på marken är inte bygglovspliktiga.

Behövs bygglov?

Fasadändringar i form av solfångare eller solcellspaneler som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial är i vissa fall bygglovsbefriade. Undantaget från krav på bygglov gäller både för en- och tvåbostadshus och för andra typer av byggnader.

Följande kriterier ska vara uppfyllda för att solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

 • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
 • de ska följa byggnadens form
 • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt (se länk till karta nedan)
 • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret (finns inte i Järfälla)
 • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Kontrollera om din fastighet ligger i ett kulturhistoriskt värdefullt område via Järfällakartan

Solenergianläggningar kan kräva anmälan

Montering av en solenergianläggning kan innebära ökad last på den befintliga byggnaden. Tänk på att om solcellerna medför en ökad last så att en förstärkning av takkonstruktionen krävs, är själva ändringen av den bärande konstruktion en anmälningspliktig åtgärd. Som byggherre har du ansvar för att göra en bedömning om konstruktionen eller brandskyddet påverkas. Har du inte själv kompetens inom området bör du ta hjälp av en konstruktör. Det är ansvarig konstruktör som avgör om monteringen av solcellerna kräver anmälningspliktig förstärkning.

Läs mer på Boverket

Järfällas kulturmiljöplan

Solkarta

Energirådgivningen erbjuder en karta över hur mycket solen skiner på olika ställen i Järfälla.

Solkarta över Järfälla

Handlingar som vi vanligtvis behöver

 1. Situationsplan
  Som visar vilken byggnad solpanelerna placeras på.
 2. Fasadritning
  Fasadritningar som visar var solpanelerna ska placeras. Kom ihåg mått och lutning.
 3. Produktinformation
  Produktblad eller liknande som visar hur solpanelerna ska infästas, kulör och andra detaljer.
 4. Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Vad kostar det?

Bygglov och startbesked för solpaneler avgiftsbefriat. Detta för att gynna miljövänliga energikällor.

Om det i samband med installation av solceller vidtas åtgärder som innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller åtgärden väsentligt påverkar brandskyddet tas en avgift ut för dessa delar.

Avgifter och taxa

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor.

Vill du har mer information?

På energimyndighetens webbsida kan du läsa mer om solpaneler, den hittar du här.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp