Innehåll

Del av Viksjö Golfklubb

Detaljplanens syfte är att möjliggöra avstyckning av två bostadsfastigheter från den befintliga fastigheten Viksjö 3:488. De tilltänkta fastigheterna är redan bebyggda med äldre bostadshus.

Diarienummer: Kst 2020/83
Fastigheten Viksjö 3:488, del av.

Kartbild över området

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 12 januari 2024.

Vi tar fram förslag till detaljplanen

Bakgrund och syfte

En ny detaljplan har tagits fram i syfte är att möjliggöra avstyckning av två bostadsfastigheter från den befintliga fastigheten Viksjö 3:488. De tilltänkta fastigheterna är redan bebyggda med äldre bostadshus. I befintlig stadsplan är marken där bostadshusen står planlagda som golfbana vilket omöjliggör avstyckning av bostadsfastigheter då huvudsyftet för fastigheterna i sådant fall inte skulle överensstämma med detaljplanen. Detaljplanen omfattar två planområden som planläggs för bostäder i form av befintliga småhus. Byggnadernas kulturvärden ska skyddas. Sedan samrådet har i huvudsak en byggrätt för komplementbyggnad utgått samt beskrivning av byggnadernas bevarandevärden utökats.
Detaljplanen bedöms inte motverka översiktsplanens intentioner.

 

 

Upplysningar om plan­förslaget

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om detaljplanen.

Andreas Winander Schönning, planarkitekt
Telefon: 08-580 285 53
E-post: Andreas.Winander.Schonning@jarfalla.se

Aktuella handlingar

Laga Kraft

Handlingar från tidigare planskeden

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Planuppdrag

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp