Innehåll

Särskilt stöd

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling så att de, utifrån sina egna förutsättningar, kan utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Förskola och pedagogisk omsorg

Barn som är i behov av särskilda insatser i förskolan eller i pedagogisk omsorg har rätt att få det. Det är rektor som ser till att sådant stöd ges. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i utformningen av de särskilda stödinsatserna.

För de barn som är i behov av särskilda insatser utöver det som ges i den vanliga förskolan eller i pedagogisk omsorg finns det en grupp för barn med grava funktionsnedsättning i kommunen. Har ditt barn behov av sådant stöd gör du som vårdnadshavare tillsammans med rektor en ansökan till kommunen.

Förskoleklass och grundskola

För elever med vissa funk­tions­nedsättningar finns möjlighet att få stöd i den skola de går i. Det finns också några få mindre under­visnings­grupper med inriktning, som till exempel långsam inlärning och funktions­nedsättning.

Har ditt barn behov av en sådan insats kan rektor i samråd med vårdnads­havare göra en ansökan hos kommunens skoljuridiska utredare.

Grundsärskola

Målgrupp för grund­särskolan är elever som bedöms inte kunna nå upp till grund­skolans kunskaps­krav därför att de har en utvecklings­störning.

Innan en elev tas emot i grundsärskolan görs alltid en utredning. Då kartläggs elevens behov, med hjälp av en psykologisk, medicinsk, pedagogisk och social bedömning. Det är rektor/förskolechef som ansvarar för att hela utredningen görs och att hålla dig som vårdnads­havare uppdaterad i processen. Rektor/förskole­chef ansöker tillsammans med dig som vårdnads­havare om skolgång i grund­sär­skolan för ditt barn. Den skoljuridiska utredaren för grund­särskolan i Järfälla kommun kan infor­mera mer och är den som sedan fattar beslut om en elev ska tas emot i grund­sär­skolan och läsa efter den läroplanen.

Utbildningen i grund­sär­skolan kan erbjudas i samlad grund­sär­skoleklass eller som integrerad i grund­skolan. Grund­sär­skolans klasser finns på ett antal skolor i Järfälla.

Om du har frågor om sär­skolan som skolform och rutiner för mottagande i sär­skolan kan du vända dig till kommunens ansvariga handläggare. Eleverna har rätt att gå i en fri­stående grund­sär­skola om det finns ett beslut om det från hem­kommunen.

Förberedelse­klasser

Kommunens förberedelse­klasser är till för flykting- och invandrar­elever i åldrarna 6-16 år som talar lite eller ingen svenska. Klasserna finns i Aspnäs­skolan, Berghem­skolan, Källtorp­skolan, Tallbohov­skolan och Ulvsättra­skolan.

Läs mer om förberedelse­klasser

Förskole- och skolstöd

Om personal i förskola eller skola behöver stöd och råd i sitt arbete kring barn eller elever i särskilt behov av stöd kan de vända sig till Förskole- och skolstödet inom Järfällas Barn- och elevhälsa.

Läs mer om förskole- och skolstöd

Gymnasieskolan

Alla elever har rätt att få det stöd de behöver för att ut­vecklas och nå utbildningens mål. Det finns elever som av olika skäl behöver särskilda stödåtgärder under kortare tid. Andra elever kanske behöver stöd under hela skoltiden på grund av sjukdom, funktions­ned­sättning eller andra svårig­heter.

Det som är avgörande för om en elev ska anses vara i behov av särskilt stöd är om det finns risk att eleven inte kommer att nå de kunskaps­krav som minst ska uppnås, eller om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skol­situation. Om detta upp­märk­sammas av personal i skolan, av vårdnads­havare eller av eleven själv, ska det anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd utreds snabbt, att skolan tar fram en åtgärds­plan, att rätt insatser genomförs och att insatserna följs upp.

Gymnasie­sär­skola

Utbildningen i gymnasie­sär­skolan är öppen för ungdomar som inte bedöms ha förut­sättningar att nå upp till gymnasie­skolans kunskaps­krav därför att de har en utvecklings­störning eller en förvärvad hjärn­skada. Det är elevens hem­kommun som beslutar om en elev tillhör mål­gruppen för gymnasie­sär­skolan. I gymnasie­sär­skolan har elever som har behov av extra stöd i skolan rätt till stöd­undervisning, special­undervisning med mera.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp