Innehåll

Hållbar utveckling

Det sociala utanförskapet ska brytas. De som av olika anledningar hamnat utanför ska alltid erbjudas en väg in/tillbaka. Genom miljö- och hållbarhetsarbete tar vi vara på värden som gör Järfälla attraktivt.

Resultatet för 2020 är att arbetslösheten ökar i Järfälla kommun, vilket gör att nämndmålet som rör arbetslöshet inte är uppfyllt. Främsta orsak är pågående pandemi. Dock kvarstår tidigare utmaningar när det gäller att andelen utrikes födda är betydligt högre i Järfälla än i Stockholms län. Då utrikes födda generellt sett har svårare att komma in på arbetsmarknaden är detta sannolikt en bidragande orsak till Järfällas relativt höga och ökande arbetslöshet. Fler arbetstillfällen skapas bland annat genom att erbjuda mark för företagsetableringar och genom att skapa förutsättningar för närservice och mötesplatser.

Nämndmålet ”Integrationen ska stärkas och segregationen minska” har delvis uppfyllts. Under året har bland annat ett projekt genomförts som syftar till att nyanlända, framförallt kvinnor kommer i arbete. Det har också under året bedrivits ett projekt för asylsökande som bor i Järfälla i samarbete med studieförbundet ABF där deltagarna får möjlighet att studera svenska och få en första kontakt med den svenska arbetsmarknaden.

Nämndmålet ”Kommunen ska byggas på ett ekonomiskt, socialt och klimatmässigt hållbart sätt” är delvis uppnått. Ekonomiskt hållbart innebär bland annat att bygga både med tanke på verksamheterna och vad som är ekonomiskt på kort och lång sikt. Det kan handla om att bygga verksamhetslokaler i rätt takt, att skolan står klar i takt med att barnen har flyttar in i området. Detta kräver planering och flexibla lokallösningar. Under året har det varit fotsatt fokus på utveckling av ekonomi- och projektstyrning för att säkra ekonomisk hållbarhet vid utbyggnaden av kommunen.

Det är viktigt att se hur ekonomin påverkas under perioder av höga investeringsutgifter så kommunen exempelvis kan minska investeringstakten vid lägre markintäkter som ska finansiera expansionen i kommunen. För att kunna bygga ut kommunen på ett hållbart sätt behöver den regionala energiförsörjningen också säkras. Det är ett regionalt samverkansområde där Järfälla är med. En annan del är sanering av förorenad mark som har varit en fråga som hanterats inom ramen för flera pågående utbyggnadsprojekt under året.

Nämndmålet ”Verksamhetsutveckling ska drivas med hjälp innovationer” är uppnått för året 2020. Järfälla kommun för alla framåt genom en öppenhet för nya idéer från såväl omvärld som medarbetare. Innovation och digitalisering användas för att skapa ett utmärkt företagsklimat, bra service till kommuninvånare och en effektiv verksamhet genom att införa morgondagens hållbara arbetssätt redan nu. Under året har det exempelvis tagits fram olika e-tjänster, implementering av digital lärplattform, fortsatt stegvis att digitalisera samhällsbyggandsprocessen, börjat använda artificiell intelligens (AI) för att identifiera vattenledningar som riskerar att drabbas av läckor, samt införa nyckelfri hemtjänst.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp