Innehåll

Krisledningsnämnden

Nämndens ansvarsområde och uppgifter

Krisledningsnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på dem i enlighet med Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).

Det är ordföranden i krisledningsnämnden som avgör när en extraordinär händelse medför att krisledningsnämnden ska träda i funktion. Med extraordinär händelse avses sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk får en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen.

Krisledningsnämnden kan överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. När förhållandena medger det lämnar krisledningsnämnden tillbaka uppgifterna till ordinarie nämnd.

Kontakt

Nämnden är i normalfallet inte aktiv. Vid frågor, kontakta kommunstyrelsen@jarfalla.se

Reglemente

Se kommunens reglementen, arbets- och delegeringsordningar

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp